Gezond voedsel en medicijnen, frisse lucht en schoon water, bescherming tegen natuurrampen en het genieten van een boswandeling in de lente: zonder biodiversiteit is ons leven nauwelijks voor te stellen en een stuk onaangenamer. Biodiversiteit is in feite de verzamelnaam voor de grote verscheidenheid aan micro-organismen, dieren- en plantensoorten. Omdat we steeds meer gebruik maken van ecosystemen (bossen, moerassen, zeeën) en natuurlijke rijkdommen, gaat biodiversiteit verloren in een alarmerend tempo. We zien nu al dat ecosystemen ontregeld raken en dat dit negatieve gevolgen heeft voor het menselijk welzijn. Deze gevolgen zullen toenemen als we geen actie ondernemen om biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken.                                                                                                                                                                
Daarom hebben de Europese landen in 2001 afgesproken om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen. Om deze doelstelling te behalen, is in 2004 de Europese Countdown 2010 campagne gestart. In deze campagne ondernemen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen actie. Concreet probeert de campagne Countdown 2010 op lokaal niveau initiatieven rond biodiversiteit te stimuleren.

Natuurpunt Oost Brabant heeft een lange traditie in het werken rond natuur(behoud). Van Oost- tot   Midden-Brabant vormt de vereniging een breed gemeentedekkend netwerk van lokale afdelingen. Natuurpunt Oost-Brabant bestaat uit niet minder dan 25 afdelingen, 8000 leden en meer dan 2600 ha beheerd natuurgebied waarin duurzaam behoud van biodiversiteit, natuur voor iedereen en inzet van geëngageerde vrijwilligers vooropstaan.

Natuurpunt Oost Brabant engageert zich voor de internationale campagne Countdown 2010. Het Charter voor Biodiversiteit is hierin een krachtig instrument. Dit document is een engagementsverklaring tussen het lokale bestuur en de Natuurpunt-afdeling, dat d.m.v. wederzijdse feedback en samenspraak ingevuld wordt. Het is niet de bedoeling dat dit een leeg document blijft: telkens worden er concrete punten uitgewerkt, zodat de lokale biodiversiteit concreet wordt versterkt.

 

HOOFDPIJLERS VAN ZO’N ACTIEPLAN:

  1. Gebiedsgericht: Zonder een doeltreffende bescherming van leefgebieden geen biodiversiteit; Het gebiedsgericht beleid is dus de eerste basispijler. Actiepunten zijn bv. het versterken van het reservatenbeleid door gemeentelijke restfinanciering voor de aankopen van natuurgebieden, impulsen aankoopbeleid, steun inrichting en beheer, gemeentelijke beschermingsmaatregelen in de ruimtelijke ordening.
  2. Soortgericht: Acties rond een specifieke soort: bv. rugstreeppad in Tienen (voorzien van poel en communicatie). Ook voor het soortgericht beleid speelt een leefgebiedenbenadering een belangrijke rol. Hier kunnen ook peterschapsprojecten voor één of 2 soorten per gemeenten in ondergebracht worden. Bv. Weidebeekjuffer en ingekorven vleermuis in Bierbeek.
  3. Natuur dicht in de buurt: Ook buiten de natuurgebieden is biodiversiteit belangrijk: horizontaal beleid voor natuur en landschap in stad, dorp en land. Bv. speelbos, specifiek beheer van een park, subsidies voor zwaluwen, akkervogels, beleid naar landschapselementen enz.
  4. Natuur voor iedereen:  Betrokkenheid bij biodiversiteit en leefomgeving bevorderen d.m.v. communicatie over milieu, rond de lokale natuurgebieden en soorten, sensibilisatie met het oog op betrekken van bevolking bij biodiversiteit. 

Een greep uit de gekozen maatregelen van de Countdown 2010-gemeenten:

GEBIEDSGERICHTE MAATREGELEN

Bierbeek: Structurele restfinanciering van aankopen door Natuurpunt-Beheer en in erfpacht geven van kansrijke gebieden zoals Zwartenbos ( unieke soorten blauwgraslanden), Blauwschuurbroek en Hazenberg ( wasplatengraslanden). Beleid Individuele kleinschalige waterzuivering.

Herent: Riolering- en afkoppelingwerken in het woongebied, aansluitend bij het natuurgebied. Molenbeekvallei, om te voorkomen dat het beeksysteem van het natuurgebied in die zone nog langer een open riool is.

Begijnendijk: Restfinanciering bij de aankoop van gebieden in de gemeente.

Tienen: Ondersteunen aankoopbeleid door Natuurpunt-beheer waardoor Rozendaal, Velpevallei en andere projecten in enkele jaren konden gerealiseerd worden.

Diest: Restfinanciering van aankopen natuurgebieden door Natuurpunt-Beheer met o.a. Dassenaarde en terugkeer koprus.

Bekkevoort: Beheerplan holle wegen met aandacht voor dode bomen en houtstapels

Geetbets: Ondersteuning inrichtingsbeheer natuurgebied Aronst Hoek.

Zoutleeuw: Ondersteuning Natuurpunt aankopen op Bolwerk en impuls restauratie en herstel. Onder-steuning beheer Klein Vinne.

Soortgerichte maatregelen

Herent: Heraanleg en uitdieping van voormalige veedrinkpoel om een volwaardige waterbiotoop te bekomen.

Bierbeek: Aanleg van poelen, steunen actie nesten huiszwaluw en steenuil. Oeverzwaluw en Ingekorven Vleermuis.

Leuven: Gezamenlijk project rond de bescherming van gier- en huiszwaluwen. Tweede zwaluwcampagne

Diest: Acties voor het behoud van de vleermuizenpopulaties gehuisvest in en om de Diestse wallen. Begijnendijk: Samenwerking rond beschermingsplan bruine vuurvlinder

Bekkevoort: Bosrandenbeheer- naar een meer ecologische bosrand (van kruid- struik- naar boomlaag) Goed voor meer biodiversiteit voor planten,vlinders en vogels (start 2009)

Natuur dicht in je buurt

Diest: Subsidies voor zwaluwen

Begijnendijk: Ecologisch beheer in de gemeentelijke parken en bossen (vb: exoten omvormen tot inheemse flora)

Bekkevoort: Subsidiereglement voor streekeigen haag-en houtwallen

Bierbeek: Bermbeheer

Tienen: wegbermbeheer resulterend in unieke wasplatengraslanden in de bermen.

Zoutleeuw: actieplan rond beheer en onderhoud van de meidoornhagen.

Lubbeek: Speelboszone in Minnezangbos en Geestbos (totaal) en gedeelte Calvariebos

NATUUR VOOR IEDEREEN

Leuven: 2de project  “De Dijle, Levend door Leuven”: inwoners terug in contact brengen met de Dijle

Begijnendijk: Beheer van wandelpaden en de ondersteuning van het educatief natuurbeheer met scholen

Bekkevoort en Bierbeek: Systematisch artikels mbt biodiversiteit in gemeentelijk infoblad

Lubbeek: Technische ondersteuning tijdens “Europese nacht van de vleermuis” 2008

 

GEMEENTE GEETBETS

 

STAD ZOUTLEEUW

 

 

GEMEENTE LUBBEEK

 

 

GEMEENTE HERENT

 

Joris De Coster, schepen van Leefmilieu Jos Bex, Hugo Abts en Luc Vervoort


STAD LEUVEN

 

Wijgmaalbroekdag 18.5.08 (13).jpg

 

STAD TIENEN

 

  

GEMEENTE BIERBEEK

 

STAD DIEST

 

WFN Dassenaarde 8.6.08 (33).jpg

 

GEMEENTE BEGIJNENDIJK

 

 

GEMEENTE BEKKEVOORT