nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 28 november 2007 

Regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

 

Inhoud:
Winternumer Natuur & Landschap verschenen!
Natuurraport 2007
8 december: klimaatdag in Brussel
Geschenklidmaatschap
Lokale Algemene Vergaderingen
Walk for Nature 2008

Winternummer Natuur & Landschap verschenen!
Natuur & Landschap 2007/4

N&L in actie
Jouw bijdrage, een wereld van verschil voor Natuur en streek

Wind mee, stroom tegen. Zo karakteriseerde Natuurmonumenten bij haar lustrum in Nederland de ontwikkelingen rond natuur. Een reeks aanzienlijke successen op vlak van belangstelling en concrete realisaties, en toch nog steeds structurele achteruitgang van natuur, landschap en milieukwaliteit. Zeer zeker groeit het besef dat op schaal van een streek en een landschap het mogelijk is biodiversiteit en beleefbaarheid van natuur in de ‘branding’ te plaatsen, met meerwaarden voor die streek.

Ondanks dat wordt in Vlaanderen op de aankoopsubsidiëring voor nieuwe natuurgebieden bespaard, terwijl nieuw onderzoek het belang van aankopen van natuur voor de toekomst onderlijnt, … Daarom is de werking en reservaatsverwerving op vrijwillige basis en met betrokkenheid van de mensen met een hart voor Natuur zoals in het model van NP zo belangrijk en is het ook een krachtig signaal naar de Vlaamse Overheid. meer lezen

Grote zilverreiger en wulpen in de Velpevallei
Paddenpoel, Velpevallei en Rozendaalbeekvallei groeien uit tot een natuurgebied van 70ha: € 100 000 gezocht
Binnen het werkingsgebied van NPOB kon het areaal door Natuurpunt beheerd Natuurgebied uitgebreid worden tot 2250 ha en dit in 85 natuurgebieden;  Er zijn meer dan 9 projecten van meer dan 70 ha. In volgorde van oppervlakte: Averbode Bos en Heide (231 ha), Aronst Hoek (184 ha, Geetbets en Zoutleeuw), Demerbroeken (154 ha, Scherpenheuvel-Zichem), Hagelandse vallei (94 ha, Holsbeek, Rotselaar en Tielt-Winge), Mene-Jordaan (92,5 ha Hoegaarden, Boutersem en Tienen), Heibos (76 ha, Kortenaken), Rosdel 75 ha Hoegaarden), Achter Schoonhoven (70,5 ha Aarschot) en nu ook het project Velpevallei-Paddenpoel-Rozendaalbeek te Vissenaken en Bunsbeek. In een bijlage is een overzicht gegeven van alle projectnummers van de Midden- en Oostbrabantse reservaten en dit in het kader van de fondsenwervingscampagne. Amper een jaar na de uitzonderlijke aankoop van Averbode Bos en Heide zullen we in 2008 opnieuw een belangrijk project realiseren en de uitbouw van een grote eenheid natuur dichterbij brengen. Dit keer in de Velpevallei te Bunsbeek (Glabbeek) en Vissenaken (Tienen) met de complexen Paddenpoel-Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei. Eerder kon door een actie van Natuurpunt de rechttrekking van de sterk meanderende Velpe voorkomen worden. Nu overwinteren er gedurende de hele winterperiode een 100 tal wintertalingen in deze meanders. Hier broedt de Ijsvogel. In 2008 zal het natuurgebied Velpevallei-Paddenpoel-Rozendaalbeekvallei uitbreiden met 45 ha en groeien tot een gebied van 70 ha. Tevens komt er een grootschalig vernattingsproject in de Velpevallei. Nu reeds is er de ganse winterperiode minstens één en veelal 3 grote zilverreigers waar te nemen. In het gebied dat Natuurpunt verwerft, zullen twee leigrachten opgeheven worden, waardoor in de komgronden een doorstroommoeras en een plas-dras-situatie ontstaat, afgewisseld met een mozaïek van donken en reliëf in het terrein. Ruimte voor iets ruigere natuur. Ook de Rozendaalbeekvallei wordt drastisch uitgebreid tot in het brongebied. In de Rozendaalbeekvallei zullen de orchideeën, wasplaten en soortenrijke en structuurrijke graslanden de hoofdtoon blijven voeren. De beide gebieden worden ontsloten voor de wandelaar en rustgenieter. Om dit project te realiseren hebben we nog een bedrag van € 100 000 nodig... meer lezen

Natuurrapport 2007

Meer dan een kwart (28%) van onze 40.000 planten- en diersoorten wordt bedreigd door de globale opwarming en het steeds verder oprukken van uitheemse soorten. Dat blijkt uit het Natuurrapport 2007 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Dat rapport werd gisteren overhandigd aan Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits (CD&V). Dit rapport verschijnt om de twee jaar en bevat de meest recente wetenschappelijke informatie inzake de toestand van de natuur in Vlaanderen. Met het rapport willen we aantonen dat het nu écht 5 voor 12 is en dus absoluut de hoogste tijd om in te grijpen, aldus Myriam Dumortier van het INBO.

    

Van de 40.000 planten en diersoorten die Vlaanderen in de twintigste eeuw rijk was, is inmiddels al 7 procent verdwenen. Nog eens 28 procent staat op de Rode Lijst. Deze soorten dreigen binnen afzienbare tijd te verdwijnen als er geen drastische maatregelen worden genomen. De klassieke oorzaken van het verlies aan biodiversiteit is ten eerste de versnippering van onze natuur. De bebouwde oppervlakte nam de laatste tien jaar nog toe. En de intensieve landbouw laat weinig ruimte voor wilde planten en dieren. Ten tweede komt er te veel fosfor en stikstof in ons milieu terecht. Die zijn afkomstig van landbouw, verkeer, huishoudens en industrie. 'Maar er zijn twee nieuwe bedreigingen voor de natuur in Vlaanderen n.m. de klimaatverandering en de invasie van exoten. Sommige soorten hebben het moeilijk om zich aan te passen en dat komt door een verlies aan ecologische samenhang. 'Volgens de klimaatconferentie van de VN (het IPCC) zou -zelfs als de temperatuur met niet meer dan 2 graden stijgt- toch nog 20 tot 30 procent van alle planten- en diersoorten verdwijnen. De tweede nieuwe bedreiging is de komst van nieuwe soorten door moderne transportmiddelen. 'Jaarlijks worden 25 nieuwe soorten ontdekt in België', zegt Dumortier. 'Dat is een probleem als ze exponentieel uitbreiden. 'Tegen 2010 moet in alle Europese landen het verlies aan biodiversiteit gestopt zijn. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit geenszins in Vlaanderen gehaald worden en is een belangrijke beleidsimpuls nodig. Het is pijnlijk vast te stellen dat een regio die tot de top 15 van meest welvarendste regio's behoort deze biodiversiteitsdoelstellingen niet haalt. 

 

Het Natuurrapport stelt ook vast dat de doelen die vooropgesteld werden om te komen tot  de uitbreiding van de beheerde natuurgebieden niet gehaald werden. Dit onder meer door de vermindering van het budget voor de subsidiëring van de aankoop van natuurgebieden. Bij de evaluatie van de effecten van de instrumenten waren enkel monitoringgegevens beschikbaar voor de erkende reservaten. Dus geen resultaatsgegevens voor beheersovereenkomsten noch voor de overheidsreservaten. Dus enkel het werk van de erkende terreinbeherende verenigingen geeft inzicht in het behalen van de doelstellingen. Toppunt is dat daar juist sinds 2004 op beknippeld werd...

Ook werd de enorme vertraging en zelfs de stilstand bij het afbakeningsproces van de natuurlijke structuur en de bijkomende natuurgebieden vastgesteld.

Bij de meest kwetsbare natuur van Europees belang en waar Vlaanderen door de Europese Unie verplicht wordt tot instandhouding werd vastgesteld dat maar 4% van de Vlaamse Europese Habitats en maar 27% van de Habitatsoorten zich in een gunstige staat van instandhouding bevinden. Met welk recht kunnen we dan opkomen voor de instandhouding van Europese natuur in vb Polen, Roemenië of de Extramadura als wij als één van de rijkste topregio's er niet in slagen om onze Europese verantwoordelijkheid te nemen.

8 december: Klimaatdag in Brussel
8 december: klimaatactiedag!

Van 3 tot 14 december 2007 vindt er in Bali (Indonesië) een klimaattop plaats van de VN. Tijdens die top zullen wereldleiders beslissen over het toekomstig klimaatbeleid, over wat er na het aflopen van het Kyoto-akkoord in 2012 moet gebeuren. Daarom wordt er wereldwijd opgeroepen om op zaterdag 8 december op straat te komen om de eisen voor een doeltreffend en rechtvaardig klimaatbeleid op lange termijn kracht bij te zetten (zie ook global climate campaign). Wij vragen dat onze wereldleiders eindelijk en met hoogdringendheid die maatregelen goedkeuren die nodig zijn om een verdere dramatische wijziging van ons klimaat te voorkomen. We verwachten van hen dat ze snel een nieuw verdrag uitwerken op basis van sterkere engagementen van voornamelijk de geïndustrialiseerde landen. Dit verdrag moet de klimaatverandering tegengaan op een sociaal rechtvaardige en effectieve wijze.

Wij roepen iedereen op om zich vanaf nu democratisch te organiseren ter voorbereiding van de nationale klimaatactiedag en de nationale optocht op 8 december 2007.

meer lezen

Werf vandaag nog een nieuw lid: geef een lidmaatschap cadeau!

Op de algemene vergadering van februari 2007 konden we het 7000e lid in de bloemen zetten. Eind oktober 2007 waren er binnen Natuurpunt Oost-Brabant circa 7500 leden. In 2002 waren er dit amper 4350. Vier jaar lang groeide het ledental elk jaar gemiddeld met meer dan 15% netto. Deze permanent sterke groei gaat gepaard met een zeer kleine uitval van minder dan 8%. Met het huidige groeitempo landen we eind van het jaar tussen de 7900 en 8100 leden. Wie actief is in het verenigingsleven, weet wat zulke cijfers betekenen. Overal wordt geklaagd over terugvallende ledenaantallen, over hoge uitval van leden die hun lidgeld niet vernieuwen. De contrasterende cijfers van Natuurpunt Oost-Brabant bewijzen dat we gedragen worden en geapprecieerd. Dat we de mensen aanspreken. Dat mensen geboeid zijn door en zich betrokken weten bij het project natuur en landschap als een kans voor een streek zoals we het met z’n allen proberen waar te maken. De goede cijfers zijn ook een indicatie voor goedwerkende afdelingen en teams in een goedwerkend streekweefsel. Als we de cijfers van Oost-Brabant zouden doorrekenen naar Vlaanderen, dan zou Natuurpunt juist geteld de symbolische kaap van de 100 000 leden bereiken (nu 70 000). Het bestuur van Natuurpunt Oost-Brabant wil op dit elan voortgaan en heeft zich als doelstelling 10 000 leden gesteld, te bereiken in de loop van 2009 of uiterlijk in 2010. Je kan ons hierbij een handje helpen. De eindejaarsperiode is dé periode bij uitstek van de geschenken. Is het schenken van een Natuurpunt-lidmaatschap geen goede suggestie? Een geschenk voor een vriend(in) en een geschenk voor de natuur in één.

Meer informatie over het geschenklidmaatschap: klik hier

Lokale Algemene Vergaderingen

De jaarlijkse lokale algemene vergaderingen zijn voor de afdelingen en voor de leden van Natuurpunt van bijzonder belang. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd en worden de krachtlijnen voor het komende jaar goedgekeurd. Heel de verenigingswerking komt aan bod: de algemene zaken, de belangrijke activiteiten van 2008, de reservatenwerking, natuurstudie en -educatie… Op die afdelingsvergadering wordt ook het bestuur verkozen, en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat.
Elk lid woonachtig in het werkingsgebied van de desbetreffende afdeling is uitgenodigd op deze vergadering, heeft stemrecht, kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en krijgt ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Het is een kans voor elk lid van Natuurpunt om kennis te maken met het bestuur en om mee vorm te geven aan de afdelingswerking.

Voor een overzicht van de Lokale Algemene Vergaderingen: klik hier

Walk for Nature 2008
Walk for Nature

Ook in 2008 zijn er weer twee Walks for Nature. Op 20 april vindt de eerste Walk plaats in Herent met viering 25 jaar natuurbeheer in het Kastanjebos en 15 jaar natuurbeheer in de Molenbeekvallei. Naar aanleiding daarvan zal er ook een speciaal jubileumboek uitgegeven worden.
De tweede Walk vindt plaats op 8 juni in Dassenaarde (Diest). Voor het programma en verdere info en achtergrond over de Walks for Nature kan u terecht op volgende website:  http://www.walkfornature.be/


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven