Nieuwsbrief NPOB

editie 26 maart 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

N&L 2012/1: 'Natuur in stad en dorp' deze week in de bus: hieronder in primeur voor de media

N&L in actie
Volledig uitgehold!
2011 was het een jaar waarin we 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant succesvol gevierd hebben met o.a. stuk voor stuk druk bijgewoonde mijlpaalactiviteiten. Hierbij viel telkens opnieuw op hoe ons model van vrijwillige aankoop van natuurgebieden en het beheer van natuurgebieden met vrijwilligers écht het verschil maakt voor de biodiversiteit en het creëren van duurzame natuur voor iedereen. En telkens glunderende gezichten bij onze medewerkers en het publiek.
meer lezen

Naar meer natuur tussen de mensen: biodiversiteit in stad en dorp
Onze vereniging heeft ‘natuur in de stad’ als één van de prioriteiten ingeschreven in het werkingsprogramma. Met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud werken we sinds vorig jaar aan een door de provincie gesteund project ‘Natuur(be)leven in Leuven’. Doel is na te gaan hoe kansen kunnen worden gecreëerd voor bijzondere planten en dieren (‘koestersoorten’) in het stedelijk gebied en hoe een aangepast ‘groenbeheer’ ook de leefkwaliteit voor mensen kan ondersteunen. Uiteraard komt hierbij de Dijle als ‘levende verbinding’ door de stad weer aan bod, waarvoor we gelukkig kunnen gebruik maken van vroeger werk van onze Leuvense afdeling. Maar ook in de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Tienen en Diest zijn onze afdelingen al langer actief rond visievorming en realisaties ivm dit thema. Een aanpak die voor alle afdelingen inspirerend kan zijn voor de verdere werking omtrent de afgesloten 'biodiversiteitscharters'.
meer lezen

Gemeenteraadsverkiezingen 2012: Memorandum van de milieubeweging
Een gemeente kan mondiale milieuproblemen niet alleen oplossen, maar steden en gemeenten blijven wel een cruciaal bestuursniveau als het op milieu en natuur aankomt. Ze kunnen het verschil maken door ruimte te creëren voor grote aaneengesloten natuurgebieden, riolen aan te leggen en te onderhouden, een kernversterkend ruimtelijke beleid te voeren en energieverspilling aan te pakken.
meer lezen

Focusactiviteiten
Boeiende activiteiten voor jou geselecteerd: deelname gratis voor leden, niet-leden betalen €1
meer lezen


Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor biodiversiteit op het terrein. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt gedragen door vele mensen met een hart voor natuur een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze focusactiviteiten worden ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Activiteiten gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zaterdag 31 maart: Uilenwandeling in Zuurbemde (Glabbeek)

Steenuil - Foto Marc Van Meeuwen

Maart is dé maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en laten dan ook het meest van zich horen. Peter Collaerts neemt ons mee door het typische kleinschalig Hagelandse landschap met houtkanten, boomgaarden, oude bossen,… op zoek naar uiltjes. We trekken er bij valavond op uit, gewapend met lokgeluiden en zaklamp. Bosuil en steenuil waren vorig jaar van de partij, maar misschien vangen we dit jaar ook wel een glimp op van kerkuil of ransuil.
Afspraak: 19u15, kerk Zuurbemde (ten Oosten van de steenweg Tienen-Diest)
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50

Zondag 1 april: Voorjaarsbloeiers in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot)

Vorsdonkbos in de lente - Foto Luc Vervoort

De eerste percelen in Vorsdonkbos-Turfputten zijn al in beheer bij Natuurpunt sinds 1979. Dankzij het beheer zijn intussen verloren gewaande natuurwaarden terug springlevend. Dit gebied is vooral gekend voor zijn bloemrijke graslanden met ontelbare aantallen gevlekte orchis. Maar ook in het voorjaar is dit een prachtig gebied, je kan  komen genieten van tapijten bloeiende bosanemoon, muskuskruid, speenkruid, sleutelbloem en dotterbloem. Ook de sleedoorn staat op dit moment in bloei. Je kan komen vaststellen hoe het reservatenmodel de beste garantie is voor biodiversiteit en voor natuur voor iedereen.
Afspraak: 14u00, Oud stationsplein (hoek huidige Wipstraat en Vorsenzang) te Gelrode
Info: Erwin Rooms, 016 56 59 18, Erwinrooms@skynet.be

Zondag 15 april: Akkervogelwandeling in Melkwezer (Linter)

Grauwe gors - Foto Freek Verdonckt

Het plateau van Walsbergen herbergt nog een vaste populatie grauwe gorzen. De Werkgroep Grauwe gors bestudeert het gedrag van deze typische akkervogel jaarrond om zo de meest optimale beheermaatregelen te kunnen adviseren. Gezien de dramatische achteruitgang van deze soort is beschermingswerk gericht op winteroverleving en broedsucces zeer urgent! Tijdens een kort bezoek aan het plateau van Walsbergen maken we aan de hand van landschapstructuren en teelten kennis met het typische en wenselijke leefgebied en bekijken we de kansen voor concreet beschermingswerk. Met deze focusactiviteit wordt duidelijk onderlijnd dat naast beheerde natuurgebieden ook de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit in het agrarisch gebied niet uit het oog mag verloren worden en moet natuur verbonden aan het agrarisch landschap inherent zijn aan een goede agrarische bedrijfsvoering. Spijtig genoeg wordt natuur buiten natuurgebieden al te dikwijls als zonevreemd aanzien en dreigt het agrarisch gebied meer en meer een groene woestijn te worden. Een evolutie die moet gekeerd worden.
Afspraak: 8u00, kerk van Melkwezer
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, nsmeyers@skynet.be

Zondag 22 april: Vroege vogels in Paddepoel te Bunsbeek (Glabbeek)

Paddepoel/Velpevallei - Foto Luc Nagels

Het door Natuurpunt uitgebouwde natuurgebied de Paddepoel/Velpevallei is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje wel in vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit volle borst zijn typische verleidingsdeuntje, de wulp jodelt er op los en ook de roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei. In april passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge Noorden graag even halt houden in dit unieke natuurgebied. Witgat en groenpootruiter zullen zeker van de partij zijn, maar ook kleine plevier, kemphaan, bosruiter, tureluur en andere steltlopers zie je in deze periode van het jaar in het doorstroommoeras om wat op krachten te komen en te eten.
Nadat oog en oor verwend zijn door zoveel leuks, is het hoog tijd om ook de tong te strelen met een (h)eerlijk Hagelands ontbijt en de neus te verwennen met een kopje dampende fair-trade koffie of appelsap uit eigen streek. Het ontbijt is samengesteld uit streekproducten en fair-trade producten voor een democratische prijs: € 8 voor volwassenen, € 5 voor kinderen (-16 j). Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! Inschrijven voor het ontbijt is wel verplicht (zie hieronder). De opbrengst van het ontbijt is bestemd voor het reservatenfonds project 3997 en dus voor de uitbouw van het gebied Paddepoel/Velpevallei.
Afspraak: 7u00, PC Bunsbeek (Bunsbeekdorp)
8u00-10u30: Een (h)eerlijk Hagelands ontbijt
Info en inschrijven voor het ontbijt: tot en met 21 april, Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, mark.vanherberghen@skynet.be of Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be.
Op zondag 13 mei 2012 om 14u00 kan je de wandeling nog eens overdoen met Jorg Lambrechts maar dan meer gericht op het landschap en de rijke plantengroei: Landschapswandeling Velpevallei met bezoek aan bloemrijke graslanden.

Zondag 22 april: Lentewandeling voor de jeugd in Veltem-Beisem (Herent): Koesterburen

Kamsalamander - Jelger Herder

Buren: we hebben er allemaal: je speelt met de kinderen uit je buurt, je maakt een praatje met de buurvrouw, misschien wordt er in jouw buurt een straatfeest georganiseerd… Goede buren maken het leven aangenaam. Goede buren moet je koesteren: je helpt elkaar waar nodig. De planten en dieren om ons heen zijn ook onze buren. Ook zij maken ons leven aangenaam. Wie zou er willen wonen in een buurt zonder bomen, struiken, bloemen, vogels of vlinders? Sommigen onder hen hebben het moeilijk: ze missen poelen en beekjes met proper water, hun leefgebied wordt verkaveld en volgebouwd, bomenrijen, bosjes en hagen verdwijnen. Ook deze buren moeten we koesteren en helpen waar nodig. Het zijn m.a.w. onze ‘koesterburen’. Wil je kennismaken met een aantal Herentse koestersoorten? Wil je weten hoe je die soorten kan beschermen? Kom dan naar onze volgende wandeling afgestemd op jongeren. Mama’s, papa’s en grootouders zijn ook welkom!
Afspraak: 14u30, Kerk van Beisem, Kerkstraat, Veltem-Beisem
Info: www.natuurpunt-herent.be of Lies.Natuurpuntherent@gmail.com


Oproep focusactiviteiten voor heel het jaar

 

We hebben heel wat voorstellen gekregen voor focusactiviteiten voor in het eerste tijdschrift van dit jaar van Natuur & Landschap. Zie overzicht in tijdschrift t.e.m. 10 juni: klik hier. Hierbij een oproep aan de afdelingen om ook voorstellen van focusactiviteiten voor de rest van het jaar door te geven: npob@natuurpunt.be.

Om het eenvoudig te kunnen invullen wordt in regel volgend schema aangehouden, voor het eerste jaar zal dit evenwel soepel gehanteerd worden.
- 1ste weekend van de maand: gereserveerd voor activiteit in de Hagelandse Heuvelstreek of onderling omwisselbaar
- 2de weekend: gereserveerd voor grote regionale activiteit of als reserve voor de overige regio's
- 3de weekend: gereserveerd voor activiteit in Midden-Brabant of onderling omwisselbaar
- 4de weekend: gereserveerd voor activiteit Velpe-Mene en Zuid-Hageland of onderling omwisselbaar

Deadlines Natuur & Landschap:
- N&L2: 9 april
- N&L3: 16 juli
- N&L4: 24 september


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'