Nieuwsbrief NPOB

editie 17 april 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Persbericht NPOB - 17 april 2012
Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt bouwvergunning bvba BIO BLEESER te Geetbets
Uitspraak met grote precedentswaarde: Landschap niet vogelvrij verklaard in agrarisch gebied

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning van de bvba BIO BLEESER vernietigd. De bvba BIO BLEESER kreeg op 9 juni 2011 een vergunning voor het bouwen van een tuinbouwbedrijf, bestaande uit een grootschalig serrecomplex van bijna 4ha op een terrein gelegen te Geetbets. Hoewel het gebied op het gewestplan niet is ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en evenmin is beschermd als landschap, is het bouwterrein gelegen in een waardevol open landschap met weidse doorzichten. In het ruimtelijk structuurplan van de gemeente werd dit terrein en de omgeving bovendien aangeduid als natuurverbindingsgebied.
Na een eerdere weigeringsbeslissing van de gemeente en tegen het negatief advies van haar eigen administratie in, kende de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 9 juni 2011 de stedenbouwkundige vergunning toch toe. In de motivering van deze vergunningsbeslissing stelde de deputatie dat het omliggende gebied reeds zou aangetast zijn door zeer grote verlinting en veel zonevreemde bebouwing. Om deze reden zou het tuinbouwbedrijf kunnen worden toegelaten. Ook de omwonenden zouden geen last hebben van dit tuinbouwbedrijf aangezien de serres lichtdoorlatend zijn. Tegen deze beslissing stelde Natuurpunt Oost-Brabant samen met een omwonende beroep in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad bevestigt in haar beslissing dat de deputatie er verkeerd vanuit gaat dat het landschap reeds zou zijn aangetast. Nu het landschap een open karakter heeft en er op korte afstand een woning is gelegen, wordt er volgens de Raad een grove schaalbreuk gemaakt met de omgeving. Het dossier wordt nu terug overgemaakt aan de deputatie, die een nieuwe beslissing moet nemen. Gelet op de vernietigende kritiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zal het voor de deputatie zeer moeilijk, zoniet onmogelijk worden om een nieuwe vergunningsbeslissing te verantwoorden.
Natuurpunt Oost-Brabant is verheugd met de uitspraak, niet alleen omdat daarmee opnieuw een stuk waardevol landschap in Vlaams Brabant wordt gevrijwaard van ondoordachte bouwplannen, maar ook omwille van de grote precedentwaarde ervan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen erkent dat landschapswaarden door de vergunningverlenende overheid moeten worden erkend en beschermd, ook indien zij gelegen zijn in gewoon agrarisch gebied en al bezitten zij geen bijzonder juridisch beschermingstatuut. Eerder slaagde Natuurpunt Oost-Brabant er al om te voorkomen dat een uniek landschap te Meldert, eveneens gelegen in een ‘gewoon’ agrarisch gebied, zou worden aangetast door de bouw van een nieuwe varkensstal. In deze zaak nam de Raad van State geen genoegen met het voornemen van de exploitant om de opzichtige verstoring van het landschap door de bouw van de varkensstal te milderen door het uivoeren van een landschapsintegratieplan.


Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor biodiversiteit op het terrein. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt gedragen door vele mensen met een hart voor natuur een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze focusactiviteiten worden ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Activiteiten gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zondag 22 april: Vroege vogels in Paddepoel te Bunsbeek (Glabbeek)

Paddepoel/Velpevallei - Foto Luc Nagels

Het door Natuurpunt uitgebouwde natuurgebied de Paddepoel/Velpevallei is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje wel in vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit volle borst zijn typische verleidingsdeuntje, de wulp jodelt er op los en ook de roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei. In april passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge Noorden graag even halt houden in dit unieke natuurgebied. Witgat en groenpootruiter zullen zeker van de partij zijn, maar ook kleine plevier, kemphaan, bosruiter, tureluur en andere steltlopers zie je in deze periode van het jaar in het doorstroommoeras om wat op krachten te komen en te eten.
Nadat oog en oor verwend zijn door zoveel leuks, is het hoog tijd om ook de tong te strelen met een (h)eerlijk Hagelands ontbijt en de neus te verwennen met een kopje dampende fair-trade koffie of appelsap uit eigen streek. Het ontbijt is samengesteld uit streekproducten en fair-trade producten voor een democratische prijs: € 8 voor volwassenen, € 5 voor kinderen (-16 j). Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! Inschrijven voor het ontbijt is wel verplicht (zie hieronder). De opbrengst van het ontbijt is bestemd voor het reservatenfonds project 3997 en dus voor de uitbouw van het gebied Paddepoel/Velpevallei.
Afspraak: 7u00, PC Bunsbeek (Bunsbeekdorp)
8u00-10u30: Een (h)eerlijk Hagelands ontbijt
Info en inschrijven voor het ontbijt: tot en met 21 april, Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, mark.vanherberghen@skynet.be of Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be.
Op zondag 13 mei 2012 om 14u00 kan je de wandeling nog eens overdoen met Jorg Lambrechts maar dan meer gericht op het landschap en de rijke plantengroei: Landschapswandeling Velpevallei met bezoek aan bloemrijke graslanden.

Zondag 22 april: Lentewandeling voor de jeugd in Veltem-Beisem (Herent): Koesterburen

Kamsalamander - Jelger Herder

Buren: we hebben er allemaal: je speelt met de kinderen uit je buurt, je maakt een praatje met de buurvrouw, misschien wordt er in jouw buurt een straatfeest georganiseerd… Goede buren maken het leven aangenaam. Goede buren moet je koesteren: je helpt elkaar waar nodig. De planten en dieren om ons heen zijn ook onze buren. Ook zij maken ons leven aangenaam. Wie zou er willen wonen in een buurt zonder bomen, struiken, bloemen, vogels of vlinders? Sommigen onder hen hebben het moeilijk: ze missen poelen en beekjes met proper water, hun leefgebied wordt verkaveld en volgebouwd, bomenrijen, bosjes en hagen verdwijnen. Ook deze buren moeten we koesteren en helpen waar nodig. Het zijn m.a.w. onze ‘koesterburen’. Wil je kennismaken met een aantal Herentse koestersoorten? Wil je weten hoe je die soorten kan beschermen? Kom dan naar onze volgende wandeling afgestemd op jongeren. Mama’s, papa’s en grootouders zijn ook welkom!
Afspraak: 14u30, Kerk van Beisem, Kerkstraat, Veltem-Beisem
Info: www.natuurpunt-herent.be of Lies.Natuurpuntherent@gmail.com

Zondag 29 april 2012: Vroege ochtendwandeling in Boortmeerbeek met (h)eerlijk ontbijt door Oxfam Wereldwinkels

Je kan kiezen voor een (h)eerlijk ontbijt voor of na je wandeling doorheen het Boortmeerbeeks Broek, een uitgestrekt valleigebied met natte weilanden, akkers, broekbossen en enkele zandige donken. De voorjaarsbloeiers staan dan in volle pracht en zangvogels zoals de tjftjaf of fitis gaan vanaf ‘s morgens vroeg een muzikaal gevecht aan. Kom mee genieten van de mooie vergezichten, houtkanten en ochtendlijke rust ...
Afspraak: 7u00 en 10u00, kerk Boortmeerbeek
Reserveren is nodig, dit kan via 015 61 79 61 of www.natuurpuntboortmeerbeek.be

Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2012: Dubbelactiviteit orchideeënkijken

Zaterdag 5 mei: Orchideeën kijken in de Snoekengracht te Vertrijk (Boutersem)
De Snoekengracht is bekend voor zijn massaal aantal bloeiende brede orchissen, ook mei-orchis genoemd. Toen Natuurpunt in 1976 met het beheer van de Snoekengracht begon, waren er maar een zevental brede orchissen in een verruigd grasland met veel brandnetel. Nu is de Snoekengracht een voorbeeld van bloemenpracht met een gele zee van bloeiende dotterbloemen, de witte glans van duizenden knolsteenbreek en meer dan 5000 bloeiende brede orchis. De Snoekengracht is het bewijs dat door aankoop concreet gewerkt wordt aan duurzame biodiversiteit en dit midden in het dorpsweefsel van Vertrijk en Boutersem. Zonder de actie van Natuurpunt was het gebied verdwenen en was er een rechtgetrokken Velpe. Nu is het een parel van natuurbeleving en inspiratiebron voor de scholen in Boutersem. Voor de geschiedenis van de snoekengracht: www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm. De orchideeënwandeling is ondertussen een klassieker waar jaarlijks een 100-tal bezoekers naar dit volgehouden beheer komen kijken. De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen, waar we resoluut gaan voor een versterking van dit gebied dat ondertussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van een 35 ha
Afspraak: 19u00, NMBS-station Vertrijk te Boutersem
Info: natuurpunt@velpe-mene.be, Georges Buelens, 016 63 26 42

Zondag 6 mei: Orchideeën kijken in het Aardgat te Tienen
Even boeiend is ongetwijfeld het verhaal van het Aardgat in Tienen. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 60 tot 70 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu: Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden en in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis en de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Ook dit gebied is een voorbeeld van een rijke biodiversiteit die zonder de actie van Natuurpunt Oost-Brabant verloren zou geweest zijn. Het Aardgat is eveneens gelegen binnen de ruilverkaveling Willebringen: we zullen resoluut inzetten op een versterking en uitbreiding van dit natuurgebied in de stedelijke sfeer.
Afspraak: 14u00, voorkant NMBS-station Tienen
Info: Peter Pelegrin, 0496 42 81 91, peter.pelegrin@telenet.be

Zondag 6 mei 2012: Lentewandeling in de Spicht te Lubbeek

Terecht mag men hier spreken van ‘adellijke natuur’. Nergens tref je zo’n verscheidenheid van unieke pareltjes natuur aan binnen één gebied: beekbegeleidende gras- en hooilanden, broekbossen, één van de grootst aaneengesloten rietvelden met een open waterpartij, bulten pluimzegge, een hangveen... Niet verwonderlijk dat dit gebied een rijke en gevarieerde fauna en flora herbergt. Recent werd hier nog de Europees zeldzame zeggekorfslak aangetroffen. In de broekbossen krijgen de natuurelementen vrij spel. Dood hout brengt leven en heeft een enorme aantrekkingskracht op spechten, waaronder de zwarte specht.
Afspraak: 9u00-11u30, Gemeentehuis van Lubbeek (Gellenberg nr 16)
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, bennylhomme@hotmail.com

Zaterdag 13 mei 2012: Wandeling Antitankgracht in Haacht

De voorbije jaren hebben ingrijpende werken plaatsgevonden in de Antitankgracht. We zijn dan ook fier om het resultaat te tonen. Hier leven heel wat zeldzame planten en dieren waaronder de kamsalamander. Het natuurreservaat strekt zich uit als een groen lint doorheen het landschap. De omgeving van de waterrijke gracht is één van de mooiste plekjes in onze provincie.
Afspraak: 14u00, Keerbergsesteenweg te Haacht, vlak vóór de brug over de Dijle.
Info: www.natuurpunthaacht.be of Luc Bijnens, 016 60 29 67

Zondag 20 mei 2012: Getevallei-wandeling in Doysbroek te Linter

De wandeling start niet voor niets aan het natuurgebied Doysbroek. Dit natuurgebied van ca. 30 ha vormt een belangrijke natuurstapsteen in de Grote Getevallei, gelegen tussen het Tiens Broek en het knappe natuurcomplex Aronst Hoek te Geetbets-Rummen. Door gericht beheer werden voormalige populierenplantages omgevormd tot een mozaïek van kruidenrijke hooilanden met vele kleine landschapselementen, broekbossen en ruigten. Het ideale biotoop voor de gemeentelijke koestersoort kamsalamander, ook wel gekend als de ‘Getedraak’. Het Doysbroek sluit oostwaarts aan op het Getebos waar het wandeltraject verder loopt; een grootschalig natuurontwikkelingsproject van de provincie Vlaams-Brabant. In 2012 worden in de Getevallei maar liefst 21 poelen aangelegd. Zo kan de kamsalamander zich opnieuw verspreiden over de ganse vallei. De terugtocht langs de Grote Getedijk laat ons finaal genieten van de meanderende rivier en het kleinschalig rivierenlandschap.
Afspraak: 9u00-12u00, Doysbroek, einde Getestraat (Neerlinter)
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'