Nieuwsbrief NPOB
Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 7 november 2012

HERINNERING UITNODIGING VERENIGINGSRAAD NPOB
BOUTERSEM 9 NOVEMBER 2012
Reserveer vandaag de datum

 

Herinnering verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant: vrijdag 9 november 2012 Cultureel Centrum Boutersem: iedere afdeling, reservatenteam, werkgroep wordt verwacht.

De verenigingsraad gaat door in Boutersem. Alle afdelingen en beheerteams zijn uitgenodigd en worden met een delegatie verwacht op onze Verenigingsraad op vrijdagavond 9 november 2012 in Boutersem, Cultureel Centrum, waar we de gast zijn van NP afdeling Velpe-Mene.

 • Ontvangst: 19u30
 • Aanvang: 20u00
 • Ontwerp Jaarprogramma Regionale werking 2013:
  • Activering van het charter van de biodiversiteit en werken rond de nieuwe gemeentebesturen
  • Inbreng Life-project Hagelandse valleien
  • Focusactiviteiten waarmee we onze werking in beeld brengen
  • Grote regionale activiteiten NPOB 2013:
   • 23 februari 2013: Algemene Vergadering NPOB Averbode en werkbezoek Natuurontwikkeling ABH
   • 9 juni 2013: Walk for Nature Willebringen rond Ruilverkavelingsproblematiek
   • 8 september 2013 op Open monumentendag: Natuur en Erfgoeddag in Abdij van Park Heverlee
 • Pauze
 • Discussie in 3 groepen:
  • Natuurbeheer: natuurpunt beheer model: Impulsen om krachtig vooruit te werken in tijden van budgettaire schaarste: vrijwilligers motiveren + aankopen continueren, opstarten clusters beheerteams en samenwerking op niveau NPOB.
  • Verenigingswerking: discussie invulling verenigingsprioriteiten, missie visie Regionale
  • Focusactiviteiten 2013 en koesterburen : finale afstemming focusactiviteiten 2013. Volgende week wordt een uitgebreide bevraging verstuurd om dit verder voor te bereiden
 • Doelen prioriteiten Regionale werking:
  • Bij de nieuwe gemeentebesturen die een bindende meerjarenplanning opmaken heractiveren gemeentelijke charters biodiversiteit. Dit wordt ondersteund via provinciaal project koesterburen.
  • Uitwerkingsfase gebiedsgerichte regionale projecten: Demervallei, Getevallei
  • Brainstormingsfase: Nieuw project Groene Hart Midden Brabant
  • Erfgoedwerking met o.a. nieuwe ankeractiviteit in samenwerking in Abdij van Park
  • Inbreng en inzet op Life project Hagelandse valleien
  • PRUP kleinstedelijke gebieden verder opvolgen
  • Uitklaren en operationalisering intensieve samenwerking met Regionale Landschappen
  • Missie visie regionale werking
 • Middelen:
  • Focusactiviteiten volgens vooropgestelde kwaliteitscriteria en gespreid volgens schema.
  • Walk for Nature en erfgoeddag Abdij van Park
  • Vormingsactiviteiten
  • Cluster van beheerteams: hetzij niveau regionaal, hetzij niveau streek via 4 thema vormingsmomenten op het terrein, ook vormingsmoment op AV

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen.
Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.
Locatie: Cultureel Centrum Boutersem, Kerkomsesteenweg, Boutersem


Oproep aan Afdelingen: Opmaak gemeentelijke meerplanning 2012-2019: Reactivering Charters voor Biodiversiteit

In het kader van het nieuwe gemeentedecreet wordt bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode in de gemeenten een bindende meerjarenplanning voor de bestuursperiode opgemaakt met de hoofdlijnen van het beleid en de budgettaire weerslag hiervan. Als Biodiversiteit en een natuurbeleid hierin niet opgenomen zijn dan is het achteraf moeilijk om hier nog mee op gemeentelijk niveau te starten. In Oost-Brabant werd in het kader van de Countdown campagne 2010 in de meeste gemeenten een gemeentelijk Charter voor de Biodiversiteit ondertekend met 4 grote hoofdstukken: Gebiedsgericht natuurbeleid met de uitbouw van natuurgebieden en het ondersteunen van de aankoop van natuurgebieden, een soortgericht beleid met de koestersoorten en de acties rond de leefgebieden van de soorten zoals o.m. akkervogels, vleermuizen, eikelmuis enz., een beleid gericht op educatie en betrokkenheid en tot slot natuur in stad en dorp.  In het kader van deze meerplannen is het nodig dat de afdelingen dit charter van de biodiversiteit terug reactiveren en zorgen dat de hoofdlijnen van dit charter, eventueel geactualiseerd opgenomen in de meerplanning en dat hiervoor ook de nodige budgettaire ruimte voorzien wordt. Voor dit punt is het nu of nooit. Dus niet uitstellen. Direct contact opnemen met de nieuwe schepen bevoegd voor natuurbehoud en voorstellen om de krachtlijnen van het charter op te nemen.


Natuur & Landschap 2012/4: Fondsenwerving GeefomNatuur 2012: Halen we de 4000 donateurs? Zie focusprojecten Aronst hoek (project 9414) en Molen van Betekom (Project 3963)

N&L in actie
Natuurpunt Oost-Brabant springlevend en in blakende doen
meer lezen (pdf)

Focusactiviteiten t.e.m. 3 maart 2013
meer lezen (pdf)

Draag ook bij aan de vorming van een grand cru natuurgebied!
Gezocht 4000 donateurs voor een toekomstperspectief voor de Getevallei
meer lezen (pdf)

De oude molen op de Molenberg van Betekom
Opnieuw een baken op de rand van Hageland en Kempen?
meer lezen (pdf)

Dag van de Natuur 2012
Kom een dagje helpen in één van onze natuurgebieden
meer lezen (pdf)

Educatief Natuurbeheer voor kinderen: een succesverhaal.
Wie wil helpen bij de begeleiding?
meer lezen (pdf)

Overschrijvingsformulier met alle projecten in Oost-Brabant waarvoor gestort kan worden
meer lezen (pdf)


Donderdag 6 december 2012: Symposium ‘Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit’

Programma
In 2012 hebben we een heel jaar lang gewerkt aan het thema Natuur in Stad en dorp. Dit sluiten we af met een Symposium op het Provinciehuis op 6 december. Tijdens dit symposium zullen verschillende gastsprekers zich buigen over de relaties tussen stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit. In de namiddag staat o.a. ook een interdisciplinair paneldebat op het programma. Daarin wordt vanuit verschillende sectoren gediscussieerd over de soms tegengestelde wensen die wel eens met elkaar in botsing komen, alsook over de mogelijkheden om de synergie op te zoeken. Verschillende spelers uit de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het groenbeheer gaan met elkaar in debat.

Praktisch
Wanneer: donderdag 6 december van 9u00 tot 17u00
Plaats: Provinciehuis Vlaams-Brabant (Leuven)
Inkom: 5 euro (broodjeslunch inbegrepen)
Inschrijvingen t.e.m. 30 november 2012 door storting op IBAN BE82 0010 7622 1868 met vermelding van naam (+ organisatie) Max. 150 deelnemers

Pdf met een uitgebreid programma: klik hier
Pdf artikel in Natuur Landschap 2012/4: klik hier
Meer praktische informatie op: http://www.koesterburen.be/ of http://www.vhm.be/ of http://www.natuurpuntoostbrabant.be/ of http://www.rld.be/


Zaterdag 23 februari 2013: Algemene Vergadering NPOB en werkbezoek natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide

Reserveer nu reeds de datum voor de Algemene Vergadering NPOB 2013 in jullie agenda en dit op zaterdagnamiddag 23 februari. Deze zal niet doorgaan in Heverlee zoals de voorbije jaren, maar in de Abdij van Averbode; tevens zal een werkbezoek gebracht worden aan het natuurontwikkelingsproject Averbode Bos & Heide.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'