Nieuwsbrief NPOB
Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 15 januari 2013

Uitnodiging Algemene Vergadering 23 februari 2013

Zaterdag 23 februari 2013: Algemene Vergadering NPOB en thematisch terreinbezoek natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide

Reserveer nu reeds de datum voor de Algemene Vergadering NPOB 2013 in jullie agenda en dit op zaterdagnamiddag 23 februari. Deze zal niet doorgaan in Heverlee zoals de voorbije jaren, maar in het unieke historische kader van de Abdij van Averbode; tevens zal een thematisch terreinbezoek gebracht worden aan de natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide. De nieuwe Gedeputeerde voor Milieu van onze provincie Luc Robijns zal er een toelichting komen geven van zijn beleidsintenties. Luc Vervoort is gevraagd om ook het Life Hageland toe te lichten. En in werkgroepen kunnen jullie samen bouwen aan de versterking van het regionaal vrijwilligersnetwerk dat we samen als NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap, in Oost-Brabant vormen. We rekenen op een talrijke opkomst.

Programma (voorlopig)

 • 14u00-17u00: Start thematisch terreinbezoek natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide
 • 17u00-18u00: Pauze
 • 18u00-20u30: Algemene Vergadering
  • 18u00: Plenair
   • Toelichting door de gedeputeerde Luc Robijns over het natuurbeleid in de provincie Vlaams-Brabant 2013-2018
   • Toelichting Life project Hageland, een kans voor een streek door Luc Vervoort
   • Statutair gedeelte Algemene Vergadering
  • 19u30: Werkgroepen
   • Rol van de regionale: hoe kunnen we regionaal samenwerken
   • Aankopen en uitbouwen natuur.gebieden
   • Hoe kunnen we wegen op het gemeentelijk beleid
 • 20u30-22u00: NPOB Café

Lokale Algemene Vergaderingen 2013

In januari - februari houden ook de natuurpunt-afdelingen hun jaarlijkse algemene vergadering. Voor de lijst van de Lokale Algemene Vergaderingen, ook deze in jouw afdeling: klik hier
Elk lid woonachtig in de desbetreffende afdeling is hierop uitgenodigd, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en krijgt ook de kans om vragen te stellen. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd, wordt het programma voor het komende jaar gepresenteerd en wordt ook het bestuur verkozen en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat.


Gouden Gors 2013 uitgereikt aan Luc Vervoort als Lifetime Achievement Award

 

Vorig jaar vierden we 40 jaar NPOB. We hebben toen een beeld gegeven van hoe NPOB al 40 jaar hier al aan de slag was. In die 40 jaar was Luc Vervoort circa 33  jaar de animator, de overal aanwezige, de zelfdoende, de aanmoedigende, de werker, de studieman, de gesprekspartner. Luc heeft recent NPOB verlaten om bij NP voor het Life project Hageland te gaan werken. Om alle verdiensten is aan Luc Vervoort de Gouden Gors 2013 toegekend. Luc kwam in de beweging vanuit de opstand tegen de verkaveling van de Middelberg, zijn hart lag in het Vorsdonkbroek. Zijn eerste werkervaring was de Actie tegen de rechttrekking van de Velpe die omgebogen werd tot een inzet voor een levende Velpe. Daarna kwam de Winge en Motte aan de beurt. Maar Luc zijn hart lag bij Vorsdonk. Met eindeloze inzet heeft Luc alle bedreigingen die precies als een monster met 7 levens terugkwam van het Vorsdonkbroek afgewend en ook hier is nu een topnatuurgebied. De Demerbroeken en Demerbeemden zouden niet zijn wat ze zijn zonder Luc Vervoort. Luc had een bijzondere stijl: van mensen minzaam, soms timide, overtuigen, van er zijn, van aanmoedigen en wat dan niet gedaan geraakte zelf doen. Luc  was NPOB en holde van het één naar het ander: beleidsmedewerker en de man van de Procoro, de bekkencomités, de toeverlaat van studenten die een thesis moesten maken, van actiecomités. Kortom het ankerpunt voor Natuur en Landschap en Natuurbeheer. Je was de minzaamheid zelf maar je kon je zeer kwaad maken als de zin van het natuurreservatenmodel in vraag gesteld werd en moest aanzien hoe dure papieren bescherming in feite niet werkte op het terrein. NPOB zal Luc missen maar Luc blijft wel als medewerker aan het Life Project Hagelandse Valleien bezig met de realisatie van topnatuur in het Hageland. En  Luc kennende zal hij hierbij werken met een houding van betrokkenheid, overtuigen en tonen, motiveren. Want Luc is de definitie van de contra-mal voor alles wat top down is. Om dit alles kreeg Luc de lustrum Gouden Gors 2013 van Natuurpunt Velpe-Mene. Ook Walter Troost kreeg een Gouden Gors 2013.

Meer lezen


Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, die aan hoge kwaliteitsvereisten voldoen, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. De focusactiviteiten zijn belevingsactiviteiten voor de leden met hun gezin. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en die dan ook de nodige belangstelling krijgen. Binnen NPOB is afgesproken dat het 1° weekend voorbehouden wordt voor een focusactiviteit van de regio Hagelands Heuvelstreek, de 2° zondag voorbehouden voor een regionale NPOB activiteit of reservedatum, het 3° weekend voor Midden-Brabant, Het 4° weekend voor Velpe-Mene en Zuidoost-Brabant en het 5° weekend is een mogelijk reserveweekend. Onderling kan occasioneel tot omwisseling afgesproken worden. Het is logisch dat de afstemming van deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld. Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur & Landschap, op de NPOB website en NPOB-nieuwsbrief en ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Met deze focusactiviteiten willen we een grote uitstraling bekomen met tevreden organisatoren en tevreden deelnemers. Activiteiten zijn gratis voor NP-leden, € 1 voor niet-leden.
Het geïntegreerd programma van focusactiviteiten 2013 schiet goed op en de verschillende afdelingen worden bedankt voor hun inbreng. Er zijn nog kansen voor afdelingen die in het bovenstaand schema nog focusactiviteiten willen invoegen. De deadline voor het eerstkomend tijdschrift is 18 februari. Alleszins voor de AV willen we het schema van de focusactiviteiten afronden. Neem contact met Christine.Daenen@natuurpunt.be

Zondag 3 februari 2013: Winterwandeling in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot)

Het natuurgebied Vorsdonkbos en Turfputten ligt in de Demervallei, op de grens van Gelrode en Betekom. Het wordt begrensd door de spoorlijn Leuven-Aarschot in het zuiden, het industriegebied Nieuwland in het oosten, de steenweg Gelrode-Betekom in het westen, en de Demer in het noorden. De Demervallei zelf ligt ook op een grens. De zandige Zuiderkempen en het leemrijkere Hageland ontmoeten elkaar in de Demervallei. Daarom kan het natuurgebied Vorsdonkbos en Turfputten mee snoepen uit beide ruiven en dat heeft tot een fraaie afwisseling van biotopen geleid: van natte hooilanden en blauwgraslanden tot zanderige donken met oude bossen en zelfs kleine stukjes heide.
Het Hageland dankt zijn bestaan vooral aan de Diestiaanzee. Toen die zich pakweg 7 miljoen jaar geleden terugtrok uit onze streken, heeft ze een hele reeks ijzerhoudende zandbanken achtergelaten. De versteende zandbanken van toen zijn nu de typische getuigenheuvels van het Hageland. Het is aan deze heuvels, de Eikelberg, IJzerberg, ..., dat Vorsdonkbos en Turfputten zijn waterrijkdom te danken heeft. Het water dat op die heuvels in de bodem dringt, zoekt zijn weg door de ondergrond om veel later aan de voet van de steile heuvels op te borrelen. Massa’s bijzonder zuiver ‘kwelwater’ komen zo terecht in Vorsdonkbos en Turfputten, zowat het laagste punt van het hele Hageland.
De geschiedenis van dit gebied is echter niet alleen verbonden met die heuvels, maar vooral met de Demer die zich in de prehistorie tegen de Eikelberg aanvleide. Uiteindelijk heeft deze eens zo machtige rivier zo’n 10 000 jaar geleden een andere loop gezocht. Ze sneed zelf een grote rivierbocht of meander middendoor en stroomt nu bijna twee kilometer meer noordwaarts. In de achtergebleven meander stapelden zich resten op van wateren moerasplanten en vormden een tot 3 meter dikke veenlaag. Een ander resultaat van dat grillig gedrag van de Demer zijn de ‘donken’. Zand dat door het water elders werd weggeschuurd, vormde hier zandbanken en rivierduinen. Aan die donken heeft het gebied overigens een stuk van zijn naam te danken. ‘Donk’ is namelijk een zandige en droge opduiking in een moerasgebied. ‘Vors’ staat dan weer voor de waterminnende kikker en ‘turfputten’ verwijst naar de oude turfwinningen die we vooral in het oosten van het gebied terugvinden. Ook in de winter is het natuurgebied de moeite waard om eens te gaan wandelen. We bekijken nu meer het landschap en de vogels die er vertoeven.
Afspraak: 14u00 plein op het einde van de Wipstraat-Vorsenzang te Gelrode
Info: Erwin Rooms, 016 56 59 18, erwinrooms@skynet.be

Zondag 3 maart 2013: Winterwandeling in het Laekdal te Tremelo

De vallei van de Laak vormt een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap bestaat uit een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. Het natuurgebied Laekdal is langs de Laak gelegen. De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot hier opgestuwd en bewijzen deze gronden hun nut want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige valleigronden, o.a. in de Putten van Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat dit een oude meander van de Demer moet geweest zijn.
Afspraak: 14u00 kerk Tremelo, Schriekbaan te Tremelo
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44


Deadlines Natuur en Landschap 2013

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe activiteiten, dus hieronder de deadlines voor Natuur & Landschap 2013.

 1. Eerste tijdschrift:
  • 18 februari 2013
  • verschijningsdatum eind maart
 2. Tweede tijdschrift:
  • 22 april 2013
  • verschijningsdatum eind mei
 3. Derde tijdschrift:
  • 22 juli 2013
  • verschijningsdatum eind augustus
 4. Vierde tijdschrift:
  • 30 september 2013
  • verschijningsdatum half november

Tegen 18 februari zouden we naast artikels ook graag voorstellen voor focusactiviteiten en/of koesterbuuractiviteiten willen krijgen van de afdelingen. Zeker die tot eind mei, maar liefst voor het hele jaar. We hebben er al een heel aantal binnen gekregen, maar er zijn nog kansen voor bijkomende activiteiten.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'