Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 20 oktober 2014

Vrijdagavond 14 november 2014: Verenigingsraad NPOB: Jij komt toch ook?

De verenigingsraad is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment bij uitstek. Een moment van overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking. Het moment om samen te overleggen om een sterke en goed afgestemde jaarwerking in de regio uit te bouwen. Elke afdeling, elk beheerteam, elke studiegroep wordt dan ook met een delegatie op de verenigingsraad verwacht. Spreek af binnen je bestuur en team om samen te komen.
Natuurpunt Oost-Brabant nodigt daarom alle afdelingen en beheerteams uit op de Verenigingsraad die doorgaat te Boutersem op vrijdagavond 14 november 2014.

In het eerste, plenaire gedeelte stellen we het regionaal jaarprogramma en focusactiviteiten 2015 voor waar we samen met de afdelingen in het komende jaar in Oost- en Midden-Brabant willen voor gaan en dit onder het thema: 'Beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders van koestersoorten en biodiversiteit'.
Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een aantal workshops:
- Workshop 1: IHD-ambassadeurs waarbij we onze insteek in het lokaal proces rond de Europese natuurdoelen bespreken. Kan zeer belangrijk zijn voor de individuele natuurgebieden en hun beheerplannen.
- Workshop 2: Rol en afstemming Regionale Landschappen
- Workshop 3: Beheer + Thema-excursies

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen. Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.
Locatie: CC Eyckeveld, Kerkomsesteenweg 55 te Boutersem


Oproep plan je focusactiviteiten en andere grote activiteiten in de jaarkalender 2015: Oproep aan de afdelingen

Het systeem van op elkaar afgestemde focusactiviteiten waarbij lokale kwaliteitsactiviteiten ook regionaal ondersteund worden heeft zijn verdienste bewezen.  We doen dan ook een dringende oproep aan de afdelingen om jullie voorstellen van focusactiviteiten en grote activiteiten 2015 voor eind oktober 2014 naar het secretariaat van Natuurpunt Oost-Brabant te sturen voor de inpassing in de regionale kalender. Voor een goed beeld van het type activiteiten verwijzen naar de kalender 2014 en de reeds geplande focusactiviteiten 2015 op http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/kalenders/npob-2014-focus.htm 
Op de volgende Raad van Bestuur van 7 november willen we een eerste voorlopige planning voor heel het werkingsgebied opstellen om uiteindelijk tegen de verenigingsraad van 14 november 2014 een definitief programma vast te stellen.

Plan je focusactiviteiten in het jaarprogramma van jullie afdeling.

'Beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders van koestersoorten en biodiversiteit'. Dit is het thema dat we samen met de afdelingen en de reservatenteams willen realiseren. We rekenen dan ook op de medewerking van je afdeling om bij de organisatie van je activiteiten dit hierin te passen en dit mee te koppelen. De focusactiviteiten die gespreid over de regio's en de afdelingen worden georganiseerd zijn daartoe een belangrijk instrument. Nu de activiteitenkalenders voor 2015 worden voorbereid, is dit het moment om de focusactiviteiten daar volgens de afgesproken kalender (zie hieronder) in te plannen.

Wat zijn focusactiviteiten?
Met de focusactiviteiten worden goed verzorgde brede publieksactiviteiten bedoeld waarbij aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. Voor 2015 willen we met de focusactiviteiten aantonen hoe beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders zijn van koestersoorten en biodiversiteit.
We mikken op activiteiten gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant en dus over alle afdelingen, dus ook jouw afdeling.

  • De focusactiviteiten zijn brede belevingsactiviteiten, dus gezinsactiviteiten.
  • Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn.
  • Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en waar met een team van mensen uit de afdeling aan gewerkt wordt.
  • Voor de focusactiviteiten geldt dat ze in principe gratis zijn voor leden en dat alleszins voor niet-leden een kleine bijdrage van min. € 1 gevraagd wordt.

Kalenderschema voor de focusactiviteiten:

Binnen NPOB zijn voor de focusactiviteiten volgende weekends per regio afgesproken. Als je als afdeling een grote activiteit plant, hou hier dan rekening mee wil je dit mee centraal via Natuur en Landschap aankondigen:

1ste weekend
2de weekend
3de weekend
4de weekend
5de weekend
Regio Hagelandse Heuvelstreek Regionale
NPOB-activiteit
of reservedatum
Midden-Brabant Velpe-Mene en
Zuidoost-Brabant
(Gete-afdelingen)
Reservedatum,
in overleg met NPOB

Onderling kan occasioneel een omwisseling afgesproken worden. Ook voor seizoensgebonden activiteiten zoals bloei orchideeën kan in overleg de datum omgewisseld worden. Het is logisch dat deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld.

Ondersteuning vanuit NPOB voor focusactiviteiten:
Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur en Landschap en op de NPOB website. Ze worden ook met een toelichtende tekst en uitnodiging opgenomen in de NPOB-nieuwsbrief die ook naar het brede publiek en de pers verzonden wordt. Met het professioneel team van NPOB kunnen afspraken gemaakt worden voor een ondersteuning van een in de planning opgenomen focusactiviteit.
Meer info: jan.nachtergaele@natuurpunt.be - 016 25 25 93 of christine.daenen@natuurpunt.be - 016 25 25 19


Zondag 26 oktober 2014: Beheerde Natuur.gebieden als ruggengraat voor meer natuur in het landschap, Opvelp (Bierbeek) en Neervelp (Boutersem)

In het brede landbouwgebied tussen de Velpevallei in Opvelp en Mene-Jordaan in Willebringen beheren we een reeks kleinere natuurgebieden zoals Blauwschuurbroek, Molensteen en aansluitend Velpevallei en Hazeberg. Deze beheerde Natuur.gebieden vormen samen met de holle wegen zoals deze op Molensteen en de Moordenaardseweg de refugia voor wilde planten en dieren. Maar ook op het plateau en naar de akkernatuur wordt er gekeken. De ruilverkaveling Willebringen is sinds eind 2011 nuttig verklaard. In 2014 zullen de werken in uitvoering komen. In de ruilverkaveling Hoegaarden hebben we geijverd om Rosdel en Mene-Jordaan uit te bouwen. In de ruilverkaveling Vissenaken kon – zij het met veel moeite en vallen en opstaan – het complex Paddepoel-Velpevallei en Rozendaal uitgebreid worden inclusief de vernatting, maar verdwenen ook holle wegen
en landschapselementen. Nu komt de geplande ruilverkaveling Willebringen eraan.
Natuurpunt Velpe-Mene komt op voor een geïntegreerde aanpak waarbij landinrichting en inrichting voor performante landbouw in een win/win samengaan met de versterking van grootschalige vlakvormige natuur, met de versterking en het duurzaam maken van de landschapselementen en de landschappelijke structuur, en het tot stand brengen van kansen en een kader voor versterkte biodiversiteit en voor akkernatuur. Dat zal niet gemakkelijk zijn en op veel weerstand stuiten want natuur is makkelijk te tekenen op structuurplannen maar niet zo makkelijk op terrein te realiseren.
Tijdens deze focusactiviteit verkennen we het landschap en de kansen voor natuur in de omgeving van de bovenloop van de Velpe, Molensteen, plateau tussen Opvelp en Willebringen, Honsemveld en Hazeberg.
Het onderbouwd advies van Natuurpunt Velpe-Mene en de kaart van het structuurplan van de ruilverkaveling vind je onder:
www.velpe-mene.be/RVKwillebringen-adviesNP.htm

Afspraak: 14u00, Cultureel Centrum De Velpe, Velpestraat 47, Opvelp
Deelnameprijs: gratis voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen € 1.
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

Zondag 9 november 2014: Herfst op de Voortberg in Testelt

De Voortberg is een vijftig meter hoge getuigenheuvel van de Diestiaanzee. Hij ligt net buiten Testelt. Het is een typische ijzerzandsteenheuvel, ongeveer 1 km lang en 300 meter breed. Boven op de heuvel liggen stenige akkers met zeldzame planten. Op de flanken groeit een eiken-berkenbos met veel adelaarsvaren. Van de 16de tot de 18de eeuw werd op de Voortberg aan wijnbouw gedaan, vandaar dat hij op oude kaarten ook Wijngaarberg wordt genoemd. De abdij van Averbode bezat hier wijngaarden en een wijnpers. De open zonnige plekjes op de berg zijn de ideale verblijfplaats voor hazelworm en levendbarende hagedis. In 2002 werd de Voortberg beschermd als landschap.

Afspraak: 14u00 Parking St. Pieterskerk, Schuurweg 5, Testelt
Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten 2014: klik hier

Algemene vergadering Natuurpunt Oost-Brabant: zaterdag 21 februari 2015 in Erps-Kwerps; reserveer de datum

Reserveer nu reeds de datum en contacteer binnen je afdeling alle vrijwillige medewerkers natuurbeheer om samen hier naartoe te komen. We verwachten zeker de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn.
Velen herinneren zich nog ongetwijfeld de succesvolle Algemene Vergadering in de St.-Jan-de-Doperkerk in Binkom. Ongetwijfeld wil je er dit jaar ook bij zijn. Op de Algemene Vergadering zullen we de prioriteiten 2015 definitief vaststellen en de werking van NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap van het voorbije jaar aan de vergadering voorleggen en een mandaat vragen voor het bestuur en een nieuw werkjaar.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Zolder Erps-Kwerps, Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps
Programma wordt nog meegedeeld.


Provinciale ronde Vlaams-Brabant: op 24 oktober 2014 in Leuven

Het wordt stilaan een traditie, de provinciale ronde van Natuurpunt. 1 keer per jaar worden alle provincies aangedaan om samen met jullie over een thema na te denken, te discussiëren, van ideeën te wisselen.  We proberen zo de kracht van een vrijwilligersvereniging als Natuurpunt te gebruiken om betere resultaten te halen. We kregen goede respons op dit initiatief. Zo waren vorig jaar, alle provincies samengeteld, 78 afdelingen aanwezig.

Omdat de beheerteams dit jaar met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd worden, staat in deze editie 'beheer' voorop als centraal thema.  Zo neemt de te beheren oppervlakte toe, er is nood aan verjonging van onze vrijwilligers, we worden verondersteld breed samen te werken,.... Met de professionele krachten willen we jullie daar zo goed mogelijk in ondersteunen. 

We willen jullie ideeën hierover horen. We hopen hiermee in eerste instantie vrijwilligers te bereiken die bezig zijn met beheer, maar iedereen die het onderwerp interessant vindt, is van harte welkom op 24 oktober in Leuven.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30u - 20u: Onthaal & Infoloket door beweging
20u - 20.15u: Inleiding door Chris Steenwegen: Hoe kunnen we de werking van de beheerteams beter dan vandaag ondersteunen?
20.15u - 21.15: Bespreking in groepen + plenaire terugkoppeling
21.15 - 21.30u: Beheerwerkenapplicatie: stand van zaken en te verwachten verdere ontwikkelingen + vraagstelling
21.30u - 21.45u: Voorstelling Natuur.ranger - Een cursus om nieuwe mensen te betrekken in de werking rond je natuurgebied.
21.45u - 22.00u: Vragen aan onze directeur
22u - 22.30u: Nababbelen met een glas

Inchrijven kan je via volgende link:

https://docs.google.com/a/natuurpunt.be/forms/d/1Rxt4txzGajjdoHm6XnJPUlmQnsScDE4zlshyMaqMRic/viewform


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'