Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 2 maart 2015

Zondag 8 maart 2015: Neem deel aan feestelijke boomplantactie voor bosuitbreiding in Aronst Hoek

Aronst Hoek is de laatste twee jaar fors uitgebreid met een 80-tal ha. In het gebied worden naast de open valleidelen, ook de bossen versterkt. In 2007 werd een aanzet tot bosherstel gegeven in het oude Rummensbos, ondertussen mooi uitgegroeid. Op zondag 8 maart planten we 7 ha nieuw bos : 2000 bomen en struiken/ha ! Later zal daar nog 5 ha bijkomen.

PLANT EN SPONSOR MEE EEN BOS IN ARONST HOEK SAMEN MET JE GEZIN

Elk deelnemend gezin sponsort voor een deelnameprijs van € 5 het unieke project Bos Aronst Hoek en kan ter plekke zijn boompjes planten.
Op het terrein staan tenten opgesteld met een infostand over Aronst Hoek en het bosproject, met soep en een natje en een droogje en wordt er begeleiding voorzien.

Afspraak: vanaf 10u00 tot 17u00, toegang langs de Kasteellaan, Geetbets. Wegwijzers in Kasteellaan richting Aronst Hoek volgen. Warme kleren, laarzen of stevig schoeisel aangewezen.
Er zijn een reeks spades beschikbaar, maar je mag uiteraard ook je eigen spade meebrengen.
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69 of m.opdeweerdt@gmail.com

Artikel Natuur & Landschap 2015/1: klik hier

Natuurpunt Oost-Brabant laat de Wijngaardberg in Wezemaal niet los

schapentocht
Zaterdag 21 februari hield Natuurpunt Oost Brabant haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Erps-Kwerps. Onze Regionale Vereniging presenteerde er haar publicatie: De Wijngaardberg in Wezemaal, een erfgoed- en natuurmonument van Europees belang. Daarin zijn de bijdragen van de sprekers op het symposium over de Wijngaardberg van 5 oktober 2014 opgenomen. Ze belichten de grote waarde van de Wijngaardberg op geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk vlak en als Europees natuurgebied. Natuurpunt Rotselaar beheert intussen al 25 jaar een belangrijk deel van de Wijngaardberg dat ook erkend is als reservaat.

In de gewestplannen heeft deze gave diestiaanheuvel de bestemming natuurgebied gekregen. Tot in de 70-iger jaren van vorige eeuw bevond zich op het plateau een mozaïek van oude en verwaarloosde perzikboomgaarden met opslag van heide en bosvorming. Sinds 1976 is het geheel ook geklasseerd als landschap. Intussen is de Wijngaardberg omwille van zijn bijzondere leefgebieden en soortenrijkdom ook aangeduid als Europese natuur. Een leefgebied dat alle bescherming verdient: ook een planologische bescherming als Natuurgebied.
De Wijngaardberg is één van de weinig intact gebleven ijzerzandsteen heuvels van het Hageland. De heuvels vormen opvallende ruggen in dit voor de rest afgevlakte land, en onder hen bezit de Wijngaardberg allicht de sterkste uitstraling en authenticiteit. De geologische ontstaansgeschiedenis kan je er nog aflezen bv. aan de dagzomende ijzerzandsteenbanken en stroomribbels in de voormalige groeves. IJzerzandsteen is in het verleden als bouwmateriaal gebruikt zoals voor de kerk van Wezemaal zelf, en heeft op die manier mee de Hagelandse streekidentiteit bepaald.

De Wijngaardberg is ook een veelzijdig cultuurhistorisch monument met een rijke en boeiende geschiedenis. Hij was lang privébezit van de heren van Wezemaal, oorspronkelijk wellicht gebruikt als exclusief jachtterrein. Maar ook als steengroeve, als de uitgelezen plaats voor een houten windmolen van de heer en tenslotte ook voor wijnbouw op de zuiderhelling. Die wijnbouw was volledig verdwenen in de 16e eeuw. Pas in de 19e eeuw hernam de wijnbouw tijdelijk, werden er terrassen en de ‘stenen muur’ aangelegd en kreeg de berg ook zijn huidige naam: Wijngaardberg.
Deze grote variatie aan historisch-geografische elementen op een betrekkelijk kleine oppervlakte, met een bonte wisselwering tussen natuur en gebruik door de mens, maakt van de Wijngaardberg een uniek cultuurhistorisch landschap in Vlaanderen, dat zijn klassering ruimschoots verdient.

Bij de aanduiding van de gebieden met internationaal belang in het kader van de Europese habitatrichtlijn is er een opvallende plaats toegekend aan de Wijngaardberg als één van de resterende Hagelandse ijzerzandsteenheuvels. Officieel valt hij in een speciale beschermingszone waar belangrijke Europese habitats voorkomen van voedselarme bossen en soortenrijke heide. Die moeten terug in ‘een goede staat van instandhouding’ gebracht worden. Het is een gebied van contrasten en gradiënten, wat garant staat voor een ongelooflijke rijkdom aan soorten en potenties. Ondanks de mooie resultaten van het beheer in de door Natuurpunt verworven delen, ligt hier nog een hele uitdaging voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden. Voldoende samenhang en oppervlakte van het habitat is vereiste. Een essentiële voorwaarde is dat de verstorende invloeden zoals erosie en inspoeling van meststoffen en pesticiden afkomstig van de hogergelegen plateaugedeelten met  percelen in landbouwgebruik ophouden. Daarom moet het plateau alleszins zijn bestemming als natuurgebied zoals op de huidige bestemmingsplan behouden en kadert in de meervoudige bescherming die de Wijngaardberg geniet: als planologisch natuurgebied, als geklasseerd landschap, erkend natuurreservaat en als Europese natuur.

Daarom staat Natuurpunt Oost-Brabant resoluut achter de bescherming van de Wijngaardberg als uniek cultuurhistorisch landschap en als groots Europees natuurgebied waar mensen kunnen komen genieten. Dit kan door de ruimtelijke bestemming natuur die de Wijngaardberg al heeft op plan nu eindelijk effectief te maken. En door de doelen van Europese natuur, nl. heide, heischraal grasland en bosontwikkeling, op terrein in te vullen. Natuurpunt Oost-Brabant laat de Wijngaardberg niet los. Net als in het verleden zullen we ons met al onze energie en vasthoudendheid inzetten om de Wijngaardberg de toekomst te geven die hij verdient.

Publicatie Wijngaardberg: klik hier

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'