Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 9 maart 2015

 

Uitvoeringsbesluiten nieuw decreet natuurbeheer: alle hens aan dek om het reservatenbeleid van de toekomst te redden

 

Invulling natuurdecreet: wij gaan niet akkoord!

In de loop van vorig jaar heeft de Vlaamse regering een nieuw natuurdecreet goedgekeurd. Momenteel is de administratie bezig invulling te geven aan dat decreet. Verschillende uitvoeringsbesluiten en ook een aantal overgangsmaatregelen worden voorbereid door ANB.

Wat voor ligt is onaanvaardbaar
Bij de huidige voorstellen wordt het aankoopbeleid drastisch aan banden gelegd en wordt het bijna onmogelijk om nog buiten de Natura 2000 gebieden te kopen. De reservaten kleiner dan 10 ha wordt geen toekomst voorzien. In gemiddelde scenario en in het slechtste scenario respectievelijk 14 en 37% (!) minder beheersubsidies. Ondertussen hebben we zowel aan de administratie als aan de minister laten weten dat wij niet akkoord kunnen gaan met wat voorligt.

Wat hangt er ons mogelijk boven het hoofd:
Beperking van onze aankopen
- Onvoldoende middelen om onze gebieden nog naar behoren te kunnen beheren
- Mogelijke exit samenwerking met overheden
- Geen zekerheid meer voor kleinere bestaande reservaten
- Geen ernstige beheerevaluatie
- Sluiting bezoekerscentra
- 40 % besparing op openstelling

Een goed overzicht van de voorstellen die nu voorliggen werd gepresenteerd op de AV van NPOB: klik hier 

Kom naar de brainstorm over de acties

Gezien de toekomst van het Natuurpunt Reservatenmodel op het spel staat willen we alle mogelijke middelen aanwenden om dit te verkomen. Naast verder overleg met de administratie en de minister wensen we onze vrijwilligers en leden zoveel mogelijk te betrekken in een grote publiekscampagne. Er is nog niets definitiefs beslist.

Met jouw steun kunnen we hopelijk het tij nog keren
Daarom nodigen we je alvast uit voor een overleg op één van de drie plaatsen waar we jullie in eerste instantie gaan informeren, maar vooral ook samen bespreken wat we gaan doen:
- Dinsdag 10 maart 20u00 - Gent: De Bourgoyen - Gent, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke
- Woensdag 11 maart 20u00 - Mechelen: secretariaat Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
- Donderdag 12 maart 20u00 - Hasselt: Natuurpunt Limburg, Domein Kiewit, Putvennestraat 112

Agenda
-
toelichting bij de voorstellen van ANB
- voorstelling actiemodel + brainstorm bijkomende acties

Inschrijven: klik hier

Achtergrondinfo voor op website en tijdschrift

Artikel voor op website en je tijdschrift
Via onderstaande link in elk geval al een artikel met achtergrond over de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet. Verspreid het via je eigen kanalen. Het artikel bevat een eerste deel dat beknopt is en makkelijk begrijpbaar. Het tweede deel is langer en gaat meer in detail.
Voor de meeste afdelingstijdschriften en websites is het eerste deel waarschijnlijk het meest geschikt. maar wat volgt kan, zeker digitaal, mee ter beschikking worden gesteld.
Lees hier artikel over het natuurdecreet voor je tijdschrift of website

Artikel Natuur & Landschap 'Het einde van het huidig reservaten- en aankoopbeleid?': klik hier

Presentatie 'Nieuw decreet natuurbehoud: einde of versterking reservaten en aankopen?' op AV NPOB: klik hier


BEZWAARSCHRIFT: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden

Zoals je in de laatste Natuur & Landschap kan vernemen is er nu maandag 9/3 van 16u tot 20u in het DC Den Breughel een info avond ivm het GRUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden.
Daarin kan je ook een uitvoerig artikel over dit onderwerp terug vinden: klik hier

Ter inleiding : een beetje Ruimtelijke Ordening
Het Natuurdecreet voorziet sinds 1997 in de realisatie van een 125 000 ha groot Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Om dit te realiseren werd hetzelfde jaar in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) afgesproken om 48 000 ha agrarisch gebied te herbestemmen naar natuur en bos. Zo blijft nog 750 000 ha agrarisch gebied behouden voor landbouw, die in praktijk om en bij de 620 000 ha in gebruik heeft. Om de gewestplannen overeenkomstig te wijzigen, werd de AGNAS-procedure afgesproken (Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur).

Het Gewestelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (GRUP)  Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden heeft tot doel:
- De doelstellingen van het RSV inzake AGNAS te realiseren dwz dat er bijkomende natuur wordt gecreëerd zodat er één groen lint kant ontstaan van Aarschot tot Mechelen wat de biodiversiteit ten goede komt.
- Realisatie van overstromingsgebieden en wetlands in het kader van het Sigmaplan.
- Het vastleggen van ankerplaatsen in Erfgoedlandschappen.

Tijdens de voorbesprekingen van dit GRUP die al een aantal jaren lopende zijn, merkten we telkens een stapsgewijze daling van de oorspronkelijke ambitie. In Haacht verdwijnt er zelfs netto 26 ha natuurgebied (herbestemming naar landbouwgebied). Hierdoor wordt de groene verbinding van Aarschot tot Mechelen die de Demer en Dijle volgt over een grote afstand doormidden geknipt door een landbouwzone. De weinige potenties voor natuur worden zo omgeploegd tot saaie maïsvelden. Bye bye biodiversiteit.

Daarom deze oproep:
Onderteken het bezwaarschrift en lever dit af tegen ontvangstbewijs aan het gemeentebestuur voor eind maart 2015.
Je kan dit ook binnenbrengen bij één van de onderstaande bestuursleden van NP Haacht. We verzamelen ze dan en leveren ze binnen bij het gemeentebestuur.
- Bernard Lemaitre, Kleine Appelstraat 9, 3150 Haacht
- Richard Soille, Jennekensstraat 71, 3150 Haacht
- René Verdonck, Nieuwstraat 70, 3150 Wespelaar
- Marian Ursi, Dijkstraat 28, 3150 Wespelaar
- Luc Bijnens, Mortelstraat 41, 3150 Tildonk

Bezwaarschrift: klik hier

Verspreid bovenstaande mail aan al uw contacten


Activiteiten Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant

Zondag 15 maart 2015: Excursie Natuur en Erfgoed naar Kortenberg
De Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant organiseert een aantal excursies die ons meer kunnen leren over de relatie tussen ondergrond, bodem, waterhuishouding, vegetatie en wat de mens met deze elementen gedaan heeft en hoe hij zijn omgeving ingericht heeft. Zondag 15 maart is Kortenberg aan de beurt, met zijn abdij, het inrichtingsproject van het Regionaal Landschap Dijleland, de Eikelenberg en zijn vele erfgoed. Geïnteresseerden zijn welkom.
Afspraak: 10u00 op de parking van GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg.
Gids: Dominik De Buyser

Zondag 29 maart 2015: Natuur en Erfgoed: Catselt, een grensgeval tussen Kempen en Hageland
Tussen de grotere natuurgebieden Averbode Bos & Heide, de Demerbroeken en Dassenaarde, liggen her en der wat snippers natuur die Catselt vormen. Verscholen tussen het groen liggen hier ook enkele fraaie kasteeltjes verborgen.
Catselt is een voormalig kleinschalige landbouwenclave in Okselaar, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. De grote waarde van het gebied ligt in het afwisselende reliëf en bodemgesteldheid, gaande van venige plekken tot zandige stuifduinen. Vandaar de grote variatie aan vegetatietypes, van droge heiderelicten tot natte kwelzones met veldrus en zwarte zegge. Op een ingesloten stukje grasland vormt de gevlekte orchis in juni een prachtig paars tapijt.
De grote potenties van het gebied zijn ook al te zien op oude kaarten. De kaart van Ferraris (±1770) toont hier een complex van droge en natte heide met enkele vennen. Later werden op meerdere percelen dennenbossen aangeplant (kaart van Popp +/-1860) en bleven slechts enkele percelen in gebruik als ‘bouwland’. Deze akkertjes werden door hardwerkende keuterboertjes gepacht van de machtige en rijke familie Bosquet, die Okselaar na de Franse Revolutie op de kaart zette. Stamvader Henri Bosquet wilde trouw blijven aan zijn voormalige werkgever, de verdreven koning Willem I en trok zich daarom in 1830 terug in het gehucht Okselaar waar hij de fiere bezitter was van 100 ha heide en landbouwgrond. Het voormalige jachtpaviljoen werd uitgebouwd tot het huidige Arendschotkasteel. Zijn jongste zoon nam in 1870 zijn intrek in de nabijgelegen, gloednieuwe Villa Bosquet en liet ook de kerk bouwen. In het Paterskasteel op het Grootveld werden op het einde van WO 1 oorlogsvluchtelingen opgevangen. En in WO 2 kwam hier een V1 naar beneden, gelukkig zonder veel erg. 
Stilaan werden in dit parkbos steeds meer akkertjes in gebruik genomen, gescheiden door paden, grachtjes en houtkanten. Naderhand werden de akkertjes en graslanden verlaten en het gebied verloor sinds enkele decennia zijn agrarisch karakter. Het grachtenpatroon kon niet verhinderen dat sommige stukken te nat werden en daarom werden soms rabatten getrokken om toch nog houtproductie mogelijk te maken. Hier groeit nu veenmos, blauwe bosbes, moeras- en sterzegge en kussentjesmos.
In de graslanden, die nu opnieuw beheerd worden door maaien en begrazing, vinden we soorten zoals bochtige smele, borstelgras, reukgras, pijpenstrootje, veelbloemige veldbies, kantig hertshooi, veldrus en de prachtige knolsteenbreek.
De arme zandgrond vormde een stuifduin die met dennen beplant werd. Elders werd gele zand gedolven voor de huizenbouw langs de Hoornblaas en Turnhoutse baan.
Het ven langs de Hoornblaas werd eertijds opgehoogd en als akker in gebruik genomen. De contouren ervan waren echter nog duidelijk zichtbaar en daarom werd het ven in ere hersteld. Hiervan maken libellen en zeldzame waterjuffers nu dankbaar gebruik om het gebied opnieuw in te palmen.
Gids Ria De Nève neemt jullie mee op deze boeiende tocht langs een verwevenheid van natuur en erfgoed.
Afspraak: 14u00, parking tegenover café Den Hemel, Hoornblaas 107, Zichem
Info: Margriet Vos 016 46 04 78 of www.natuurpuntoostbrabant.be


Vrijdag 20 maart 2015: Uilenwandeling in Mollendaalbos (Bierbeek)

Bosuil en Ransuil zijn nu actief.
Korte trip voor kids (ouders mogen natuurlijk mee), wandeling van 1u30 voor volwassenen. Nadien een uilendrankje onder de blote hemel. Stapschoenen of laarzen aangeraden.
€ 1 voor leden, € 2 voor niet-leden, drankje inbegrepen
Afspraak: 19u00 (tot 22u00) aan Brise-tout, Sint-Jorisweertstraat 1, Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be of Egbert Asselman, 0486 20 28 62

Vrijdag 27 maart 2015: Uilenwandeling Wever (Attenrode)

Maart is de beste maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en laten daarbij het meest van zich horen. Dit keer maken we een wandeling langs Hagelandse bossen, weilanden en boomgaarden in Wever, een dorpje in Glabbeek met nog talrijke kleine landschapselementen. En dat is waar uilen van houden. Hierbij passeren we verschillende broedplaatsen van onze vier uilensoorten: kerkuil, steenuil, ransuil en bosuil. Vóór de aanvang van de wandeling wordt er uitleg gegeven over uilenbescherming en onderzoek. Je kan o.a. uilenkasten en braakballen bekijken.
Afspraak: 19u00, kerk Wever, Solveldweg, Wever
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'