Werf nieuwe leden en draag hierdoor bij aan de fondsenwerving aankoop gebieden in Oost-Brabant

Werf nieuwe leden via volgende link: klik hier en draag hierdoor bij aan de fondsenwerving aankoop gebieden in Oost-Brabant.

Natuurpunt Oost-Brabant start een brede ledenwervingcampagne en naar fondsenwerving om de aankoop van natuurgebieden in Oost Brabant onverminderd te kunnen voortzetten. Voor elk nieuw Natuurpunt lid dat via de link klik hier of via een formulier waarop NPOB vermeld wordt als aanbrenger van het lid een bonus van € 20 beschikbaar komen voor het Reservatenfonds voor de restfinanciering van de toekomstige aankoop van Natuurgebieden in Oost-Brabant. 

Mogen we ook vragen aan alle afdelingen binnen NPOB om de link klik hier voor ledenwerving via NPOB op alle afdelingssites en Facebookpaginas te plaatsen.

Zonder dat de restfinanciering volledig gedekt is zullen er in de komende periode geen nieuwe aankopen mogelijk zijn. Daarom doen we op de schaal van NPOB deze leden- en fondsenwervingscampagne die het moet mogelijk maken om op de schaal van NPOB de komende 3 jaar de restfinanciering voor de komende aankopen te dekken. Met de medewerking van de afdeling zal dit lukken. Voor meer rond de fondsenwerving zie: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/128

De engagementen die de deelnemende afdelingen dienen te nemen worden als volgt bijgesteld:

  1. Elke afdeling doet een expliciete inspanning naar fondsenwerving voor zijn afdelingsproject. Het fondsenwervingsprogramma van de afdeling wordt met NPOB besproken om het te versterken en te ondersteunen. Als minimum resultaat wordt vooropgesteld dat de afdeling uit eigen middelen in de periode 2016-2020 jaarlijks een inbreng in het reservatenfonds voor haar project of het project 3999 doet van minimum € 2500 én dat door het werven op het projectnummer er jaarlijks minstens een totaal bedrag  inclusief de afdelingsbijdrage van € 5000 gerealiseerd wordt. Hiervoor krijgen de afdelingen ook ondersteuning vanuit NPOB.
  2. Elke afdeling doet een expliciete inspanning naar ledenwerving vanuit de afdeling/npob. Ze schrijven in op het ledenwervingsprogramma van NPOB. Als streefcijfer wordt de coëfficiënt van 1,5 van de geworven leden 2013 door de afdeling vooropgesteld. Voor afdelingen met minder dan 300 leden per 31.12.2015 wordt een minimum van 10 nieuwe leden/jaar geworven door de afdeling vooropgesteld. Voor afdelingen van meer dan 300 leden wordt een minimum van 20 nieuwe leden/jaar geworven door de afdeling vooropgesteld. De afdelingen worden hierin ondersteund vanuit NPOB en de NPOB campagne;
  3. Elke afdeling maakt melding van de NPOB GeefomNatuur campagne op haar website, haar FB groepen en pagina's en nieuwsbrieven. Voor de ledenwerving wordt in de elektronische media  hierbij de  ledenwervingsURL van NPOB vermeld. De bedragen van de ledenwerfbonus voor de regionale wordt bestemd voor project 3999
  4. Elke afdeling schrijft zich in om mee te werken aan de NPOB focusactivitteiten die als regionale NPOB activiteiten samen met de afdelingen georganiseerd worden. Minstens om het overhandse jaar wordt door de NPOB te samen met de afdeling rond een project binnen het werkingsgebied van de afdeling een focusactiviteit georganiseerd. In de andere jaren participeert de afdeling in de focusactiviteiten die plaatsvinden in de omgrenzende afdelingen. De focusactiviteiten worden ook beschouwd als een aangrijpingspunt voor leden- en fondsenwerving. Voor de focusactiviteiten wordt voor het ganse werkingsgebied van NPOB een bijdrage van niet- leden (volwassenen) van € 5 voor het project gevraagd. Op deze activiteiten wordt expliciet aan ledenwerving gedaan. Dit  bedrag  is ook te gebruiken  voor de restfinanciering nl ofwel het eigen projectnummer of het projectnummer 3999. Op deze manier ondersteunt de ledenwerving de fondsenwerving en omgekeerd.
  5. Naar NPB zijn de participerende afdelingen akkoord voor de globalisatie van de inkomende restfinanciering op jaarbasis zoals bij de inleiding aangegeven. 
  6. We bespreken en evalueren samen jaarlijks de campagne en bekijken de resultaten. Als een afdeling ondanks een aanzienlijke inspanning één van de beide resultaatsverbintenissen opgenomen onder 1 of 2 niet volledig haalt wordt  bekeken hoe we door ondersteuning hier samen kunnen aan werken. Belangrijk is dat het gaat om 1 van de 2 en niet alle 2 en ook dat wel de engagementen onder 3, 4 en 5 wel degelijk volledig gehaald zijn.
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon