Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ?

Het systeem van op elkaar afgestemde focusactiviteiten waarbij  kwaliteitsactiviteiten binnen gebieden en afdelingen ook regionaal ondersteund worden heeft zijn verdienste bewezen. 

Plan je voorgestelde regionale focusactiviteiten in het jaarprogramma van jullie afdeling en overleg met NPOB om tot een goed thematisch programma te komen. De focusactiviteiten moeten kwaliteit garanderen en voldoen dan ook aan de onderstaande criteria. Deze activiteiten zijn ondertussen synoniem van een kwaliteitsmerk van NPOB als Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap:

Wat zijn regionale focusactiviteiten?
Met de regionale focusactiviteiten worden goed verzorgde brede publieksactiviteiten bedoeld die binnen NPOB met elkaar afgestemd worden en  waarbij aangetoond wordt hoe onze werking met de Afdelingen en de Reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein en hier ook een breed publiek kennis willen laten mee maken.

Voor 2017 willen we met de focusactiviteiten richten op  valleien en hun rol in de klimaatbuffering en aantonen hoe beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders zijn van koestersoorten en biodiversiteit. Daarnaast worden een reeks analoge regionale activiteiten in het kader van Natuur en Erfgoed gepland.
We mikken op activiteiten gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant en dus over alle afdelingen, dus ook jouw afdeling. De focusactiviteiten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen om de label regionale focusactiviteit te krijgen en in de promotie van NPOB opgenomen te worden..

  • De focusactiviteiten zijn brede belevingsactiviteiten, dus gezinsactiviteiten en dus bij voorkeur op een zondagnamiddag of vrijdagavond. Niet zomaar een klassieke wandeling uit de hele reeks. Het zijn activiteiten die goed voorbereid zijn en afgestemd worden binnen een globale planning en de jaarthematisering en mede door de NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap georganiseerd wordt. Bij elk van deze activiteiten zal dan ook NPOB vermeld worden.
  • Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers  binnen NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Dus de focusactiviteiten zijn meer dan zomaar een wandeling en tonen heel duidelijk een project waar een verhaal wordt rond gebracht.
  • Dit verhaal voor elke regionale focusactiviteit wordt toegelicht in een wervend tekstje voor het brede publiek, dat ook het thema op een bevattelijke manier aangeeft. Dit tekstje wordt voor de verenigingsraad van het najaar ingeleverd bij NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap.
  • Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en waar met een team van mensen uit de afdeling aan gewerkt wordt.
  • Het zijn deze activiteiten die  door NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap in de kijker gebracht worden en vanuit het regionaal netwerk ondersteund worden. De regionale focusactiviteiten worden alleszins aangekondigd in Natuur en Landschap, op de website van NPOB , in de sociale media van NPOB en in de maandelijkse nieuwsbrieven. Zo mogelijk worden deze activiteiten ook ondersteund door een redactionele bijdrage in het tijdschrift waarin het verhaal rond de focusactiviteit gebracht wordt.
  • Voor de focusactiviteiten geldt dat ze in principe gratis zijn voor leden en dat alleszins voor niet-leden een  bijdrage gevraagd wordt. Deze bijdrage wordt vanaf 2017 op € 5  voor niet-leden bepaald. Deze bijdrage is bestemd voor het reservatenfonds. Kinderen kunnen gratis deelnemen. 
  • De organisatoren engageren zich ook om op deze focusactiviteiten aan ledenwerving te doen en  ook de regionale leden- en fondsenwervingscampagne voor te stellen.
  • Over de focusactiviteiten wordt nauw met het secretariaat van NPOB gecommuniceerd en ze worden in onderling overleg tussen NPOB en de afdeling vastgesteld en direct na de activiteit een verslag en terugkoppeling bezorgd. Deze activiteiten worden opgenomen in de jaarplanning van NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap.

Kalenderschema voor de regionale focusactiviteiten:

Binnen NPOB zijn voor de regionale focusactiviteiten volgende weekends per regio afgesproken. Als je als afdeling een grote activiteit voorstelt, hou hier dan rekening mee wil je dit  in het jaarprogramma van NPOB opgenomen worden en mee kunnen genieten van de promotie in Natuur en Landschap en van de ondersteuning vanuit NPOB:

1ste weekend
2de weekend
3de weekend
4de weekend
5de weekend
Regio Hagelandse Heuvelstreek Regionale
NPOB-activiteit
of reservedatum
Midden-Brabant Velpe-Mene en
Zuidoost-Brabant
(Gete-afdelingen)
Reservedatum,
in overleg met NPOB

Onderling kan occasioneel een omwisseling afgesproken worden. In regel gaat er maar één regionale focusactiviteit per weekend door. Uitzondering kunnenn de echt datumgebonden activiteiten zoals bloei orchideeën zijn. Hiervoor kan in overleg de datum omgewisseld worden of kunnen op eenzelfde dag verschillende activiteiten doorgaan. Het is logisch dat deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project op jaarbasis  met een focusactiviteit deze  in de kijker kan worden gesteld.

Op de najaarsvergadering van de verenigingsraad wordt de lijst van de regionale focusactiviteiten voor het komende jaar finaal vastgesteld en kunnen uitzonderingen en overlappingen geaccepteerd worden.

Ondersteuning vanuit NPOB voor focusactiviteiten:
Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur en Landschap en op de NPOB website. Ze worden ook met een toelichtende tekst en uitnodiging opgenomen in de NPOB-nieuwsbrief die ook naar het brede publiek en de pers verzonden wordt. Met het professioneel team van NPOB kunnen afspraken gmaakt worden voor een ondersteuning van een in de planning opgenomen focusactiviteit.
Meer info: christine.daenen@natuurpunt.be - 016 25 25 19

Walk for Nature

De Walk for Nature is een sterk merk van Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap waarbij volgende criteria en kwaliteitsvereisten gelden:

- het is de grootste regionale publieksactiviteit binnen NPOB, regionale Vereniging voor Natuur en Landschap die een actueel thema van Regionaal Belang in de kijker stelt. Hierbij wordt gemikt op een gelaagde activiteit met thematische wandelingen op gemarkeerde wandelcircuits met landschapsposten, symposium, kinderactiviteit  en stands en tentoonstellingen op de locatie waarop minimum gemikt wordt op een 1000 deelnemers. De afdeling of een samenwerking tussen afdelingen moeten bereid zijn  en de locatie moet geschikt zijn om dit publiek in een schitterend kader te ontvangen.

- het landschap en de natuurgebieden die met de wandelcircuits aangedaan worden moeten zeer attractief zijn en het gekozen thema of project ondersteunen.

- Het thema en de uitwerking wordt bepaald in samenspraak met de NPOB en de desbetreffende gastafdeling. De Raad van Bestuur stelt de Walk voor volgend jaar vast op de Raad van Bestuur van september, waarna binnen de regionale breed rond dit thema wordt gewerkt.

-De deelnemersbijdragen worden integraal besteed aan het aankoopproject aansluitend bij het project of het project van NPOB. De bestemming van de deelnamebijdrage aan het reservatenfonds wordt op voorhand gecommuniceerd. Ook leden betalen een deelnameprijs en de deelnameprijs is substantieel verschillend voor leden en niet leden. Kinderen kunnen gratis deelnemen.

- de Walk wordt ook gethematiseerd zowel inhoudelijk naar het project als naar de activiteit in Natuur en Landschap. Het Thema van de Walk wordt ook redactioneel ondersteund in het tijdschrift. 

De datum van de Walk for Nature is een gereserveerde en exclusieve datum binnen NPOB. In de kalender opgenomen in Natuur en Landschap en op de webite van NPOB worden op die datum geen andere publieksactiviteiten gepubliceerd. Afdelingen en werkgroepen worden uitgenodigd om zelf ook als afdeling actief deel te nemen aan de walk.

Voor het overige gelden de principes van de focusactiviteiten zoals hierboven aangegeven maar dan in de vergrotende trap.

De Walk for Nature 2017 zal doorgaan op zondag 23 april in de Getevallei in Linter.

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon