Bezwaar bij openbaar onderzoek fase 1 ruilverkaveling Willebringen

Natuurpunt Velpe-Mene en Natuurpunt Oost Brabant vzw wensen bezwaar aan te tekenen bij het voorliggende openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning fase 1 Ruilverkaveling Willebringen.

Het door de minister goedgekeurd structuurplan met een compromis van geven en nemen is als een consensusplan vastgesteld.

De Ruilverkaveling Willebringen heeft reeds een lange voorgeschiedenis, die uitmondde in  de verklaring tot nut met de ministeriële goedkeuring van het structuurplan. Dit was het eindpunt van een lang proces dat reeds in de jaren negentig opgestart werd en gepaard ging met zeer veel overleg en een formele MER-procedure. Het goedgekeurd structuurplan was een synthese en een compromis tussen de verschillende doelstellingen en was de neerslag van een consensus tussen de sectoren. In het eindadvies van de coördinatiecommissie ten behoeve van de nuttigverklaring wordt dit als volgt weergegeven:
“Er werden tal van advies-en inspraakrondes georganiseerd om met de verschillende sectoren tot een haalbaar compromis te komen." (eindadvies art 11 verklaring tot nut).

Dit plan heeft inderdaad verschillende fases doorlopen en is dus onderworpen geweest aan een uitgebreide MER-studie, die als bijlage aan de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning is toegevoegd. Deze MER-studie gaf de aanbeveling minder betonwegen te voorzien. In totaal werden 23 maatregelen beoordeeld die al dan niet aangepast moesten worden met een alternatief. Door de Coördinatiecommissie werd op deze aanbeveling niet ingegaan en dit werd als volgt gemotiveerd:

"Voor 3 alternatieve voorstellen in het MER adviseert de commissie om toch niet af te wijken van het oorspronkelijk ruilverkavelingsplan aangezien ze deel uitmaken van een moeizaam verworven consensus die het plan gemaakt heeft tot wat er nu voorligt. Er werden tal van advies-en inspraakrondes georganiseerd om met de verschillende sectoren tot een haalbaar compromis te komen. Wijzingen in dit compromis zouden de discussie opnieuw opentrekken, waardoor het hele plan opnieuw in vraag gesteld zal worden. Er kan wel een aanvullend technisch onderzoek uitgevoerd worden over de specifieke uitvoeringsmodaliteiten om de eventuele impact te milderen of te compenseren"

Vandaar dat het uiteindelijk goedgekeurde plan de aanbeveling van de MER om tot minder betonwegverharding te komen niet volgde omdat hierdoor het evenwicht van het compromis en de consensus van het plan dat als een en ondeelbaar werd gezien, op de helling kwam te staan.

Meer lezen: klik hier (pdf)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon