GeefomNatuur

Reglement fotowedstrijd 'GeefomNatuur'

In het kader van het Internationaal jaar voor de biodiversiteit en 25 jaar Natuurfonds Hageland organiseert Natuurpunt Oost-Brabant een fotowedstrijd “GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud”. Tot 25 september 2010 worden foto’s ingewacht rond biodiversiteit en landschap, dit gezien door de ogen van de gewone wandelaar, bewoner en natuurgenieter.

Voor de fotowedstrijd zijn twee categorieën voorzien, nl.

 1.  foto’s uit beheerde natuurgebieden enerzijds
 2.  foto’s van natuur, biodiversiteit en landschap op het platteland en in stad en dorp anderzijds.

De prijsuitreiking is voorzien op 10/10/2010 in Tienen.

Wedstrijdreglement

De fotowedstrijd GeefomNatuur is georganiseerd door Natuurpunt Oost-Brabant vzw met medewerking van ‘Het Nieuwsblad’. Ze heeft tot doel om de fotograaf zelf intensief naar de natuur en het landschap van de streek te doen kijken en door de publicatie van deze beelden deze unieke waarnemingen te delen met een groot publiek. Hierdoor kan een groter draagvlak voor waardering en bescherming voor natuur en landschap in Oost-Brabant ontstaan.

 1. Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.
 2. Door deel te nemen gaat de fotograaf akkoord met het reglement van de fotowedstrijd “GeefomNatuur”, evenals alle beslissingen die het organisatiecomité (tevens jury) eventueel nog zal nemen om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.
 3. Iedereen kan deelnemen aan deze fotowedstrijd, zowel volwassenen als jeugd (tot 16). Deze zullen in twee leeftijdscategorieën beschouwd worden.
 4. De fotowedstrijd is onderverdeeld in twee inhoudelijke categorieën:
 5. De foto’s moeten genomen worden in het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, zie hiervoor op website www.natuurpuntoostbrabant.be of in ons tijdschrift “Natuur & Landschap”.
 6. Deelnemen kan in één of beide inhoudelijke categorieën (vermeld onder 4). Elke deelnemer kan per categorie maximum 3 foto’s inzenden. Elk beeld mag slechts in één categorie worden ingediend.
 7. Zowel digitale opnamen als kwaliteitsvol ingescande analoge foto’s worden aanvaard. Ook zwart-wit foto’s zijn toegestaan.
 8. Natuurpunt Oost-Brabant heeft een jury aangesteld bestaande uit een vijftal mensen die nauw verbonden zijn met de vereniging en bijzondere kennis over biodiversiteit, landschappen en fotografie bezitten. De jury beoordeelt de ingezonden foto’s op basis van vastgelegde criteria inzake fotografie en biodiversiteit.  Elke beslissing van de jury is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd.
 9. Er is ook nog een prijs van de voorzitter in deze categorieën, deze wordt geselecteerd op appreciatie naar bevordering van betrokkenheid bij biodiversiteit of aanmoediging om in de regio de handen uit de mouwen te steken voor versterking biodiversiteit.
 10. In beide leeftijdscategorieën (jeugd en volwassenen) zijn er 3 prijzen te winnen:
  1. de prijs van het publiek (via het Nieuwsblad)
  2. de prijs van de jury
  3. de prijs van de voorzitter
  In totaal worden er dus 12 prijzen uitgereikt met vervolgens aanduiding van een algemene winnaar die de beste algemene score behaalt. De prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
 11. Tot 25 september 2010 worden de beelden op de website van “Het Nieuwsblad” voorgesteld. De webbezoekers kunnen zowel bij de leeftijdscategorie “volwassenen” als “jeugd” in elke inhoudelijke categorie (in en buiten natuurgebied) maximaal één beeld aanduiden als hun favoriet. De foto’s in elke categorie met de hoogste totale score in elke leeftijdscategorie krijgen de publieksprijzen.
 12. De winnaars worden bekendgemaakt op de afsluitende activiteit van de NPOB biodiversiteitscampagne op 10.10.10 in Tienen en daarna op de website www.natuurpuntoostbrabant.be. Alle deelnemende fotografen worden persoonlijk uitgenodigd aanwezig te zijn. Wie niet aanwezig is wordt achteraf per mail of telefonisch de uitslag overgemaakt.
 13. Deelnemen gebeurt door een nog niet eerder gepubliceerde foto te mailen naar npob@natuurpunt.be of een link door te mailen waar wij de foto kunnen downloaden. Bij de inzending dient u te vermelden: uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd (bij categorie jeugd), de locatie van de foto met eventuele (korte) toelichting, de categorie. De beelden mogen niet groter zijn dan 900 pixels aan de lange zijde en dienen in het jpg-formaat beschikbaar gesteld. De deelnemer bewaart het oorspronkelijk formaat.
 14. De deelnemers verbinden zich ertoe het originele formaat van de deelnemende beelden ter beschikking te stellen voor het gebruik ervan in publicaties in tijdschrift, folders en op websites van Natuurpunt Oost-Brabant vzw inclusief de campagnesite GeefomNatuur en de hierbijhorende folders en de aangesloten NP-afdelingen en Het Nieuwsblad, en dit onbeperkt in de tijd. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf en zullen steeds met naamvermelding gebruikt worden. Dit alles zonder commerciële doeleinden.
 15. Een selectie van de inzendingen zal op 10/10/10 in Tienen te zien zijn in een slideshow. Alle winnende foto’s worden alleszins gepubliceerd in het  tijdschrift Natuur & Landschap desgevallend op de voorpagina.
 16. De jury en initiatiefnemers van de fotowedstrijd “GeefomNatuur” hebben het recht elke fotograaf te contacteren om de informatie van het deelnemersformulier te bevestigen of om elke eventuele andere noodzakelijke reden. De juridische bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy worden hierbij gerespecteerd.
 17. De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelneming, o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement enz.
 18. Alhoewel Natuurpunt Oost-Brabant uiteraard zal trachten om al de ingezonden foto’s met de beste zorgen te behandelen, kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor elke vorm van schade of verlies dat gebeurt tijdens de manipulatie ervan of elke andere vorm van gegevensverlies bij het downloaden van de beelden via het internet. Daarenboven kan Natuurpunt Oost-Brabant niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook die ervaren wordt door de deelnemers en die te wijten is aan overmacht zoals problemen gerelateerd aan computernetwerken, computervirussen en niet toegelaten computertoegang.
 19. De deelnemers blijven verantwoordelijk voor de originaliteit van de ingezonden werken. Van het internet gehaalde beelden of delen van beelden worden niet geaccepteerd. Elke deelnemer verklaart door deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat hij beschikt over alle rechten gelinkt aan elk van zijn deelnemende werken en dat hij alle nodige toelatingen heeft om die te presenteren. Natuurpunt Oost-Brabant vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van klacht van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van het deelnemende werk.
 20. Beelden mogen geen blijk geven van ernstige verstoring van het onderwerp (fauna, flora, habitat). Dit bekent dat ingezonden opnamen van planten en dieren worden gemaakt met respect voor het onderwerp; het welzijn van de gefotografeerde dieren moet voorop staan, de locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille van de opname, …. De deelnemers dienen ten allen tijde de geldende gedragsregels binnen het natuurgebied te respecteren. Deelnemers respecteren de wettelijke bepalingen, o.m. inzake soortenbescherming, toegankelijkheid van gebieden, privacy. Indien de jury vermoedt dat het gefotografeerde onderwerp een onaanvaardbare druk heeft ondervonden omwille van de opname, wordt de fotograaf uitgesloten van deelname.
 21. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van personen die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer. Vraag in het kader van de wet van de privacy zeker de toestemming van de mensen die je fotografeert.
 22. De Belgische wet op de fotografie is van toepassing.
 23. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijziging of annulering van de wedstrijd wegens overmacht.

Home