10 redenen om NU lid te worden of leden te werven

Eind 2014 waren er in Oost- en Midden Brabant meer dan 9000 leden. Eind 2015 willen we de kaap van de 10 000 leden bereiken. Deze leden zijn echt nodig om duidelijk te maken dat natuur en landschap belangrijk is voor de samenleving en ook als ruggensteun voor de dagelijkse inzet van zovele vrijwilligers in onze afdelingen en reservatenteams.

Lid worden is in eerste instantie een kans voor het lid. Je ontvangt het NP.blad en het regionaal tijdschrift Natuur en Landschap. Je kunt gratis deelnemen aan alle activiteiten en wandelingen. (kalender). Je behoort tot een vereniging met enthousiaste mensen, tot een lokale afdeling in je gemeente met vele vrijwilligers die van hun streek houden en samenwerken om van hun leefomgeving iets mooi te maken. Maar je steunt ook het werk van de vereniging en van je afdeling.

 

Door nu lid te worden doe je een voordeel. Je kan lid worden door overschrijving van € 27 op rekeningnummer 230-0044233-21 (IBAN: BE17 2300 0442 3321, BIC: GEBABEBB) van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid Natuurpunt Oost-Brabant of door het domicilieringsformulier in te vullen en aan Natuurpunt toe te sturen of te bezorgen op één van de grote activiteiten zoals de Walk for Nature. Dan ben je lid tot eind 2010. Elk nieuw lid ontvangt ook nog een leuk welkomstpakket en de nieuwe wandel- en fietsbrochure met vele wandelmogelijkheden in en om de natuurgebieden in Vlaanderen en Wallonië. Doen!

1. 2500 ha beheerde gebieden in Oost- en Midden Brabant
Natuurpunt beheert in Vlaanderen ongeveer 20 000 ha Natuur voor Iedereen als gebieden voor biodiversiteit maar ook voor natuurbeleving en natuur voor en door iedereen. In Oost en Midden Brabant worden in niet minder dan 80 projecten verspreidt over alle gemeenten 2500 ha tesamen met de afdelingen en de teams vrijwillig natuurbeheer beheerd.
Deze gebieden zoals Torfbroek, Vorsdonkbroek, Demerbroeken, Averbode Bos en Heide, Hagelandse Vallei, Koeheide en Koebos, de Snoekengracht en Velpevallei, Rosdel en de Hoegaardsevalleien, Aronsthoek en de Getevallei zijn de schatkamers voor de biodiversiteit in onze provincie. Rond elk van deze gebieden wordt ook een team betrokken vrijwilligers gewerkt: zowel vrijwillig natuurbeheer, educatieve activiteiten openstelling voor natuur en landschapsbeleving. Voor een overzicht van de gebieden klik hier
Lid worden is het werk van de vereniging op dit vlak steunen en dit is meer dan nodig.

2. Natuurbeheer en beheerde Natuurgebieden (Reservaten)
In het najaarsnummer van Natuur & Landschap 2008 werd traditioneel  de reservatenwerking voorgesteld gekoppeld aan een oproep gedaan voor giften als steun aan de projecten. 4 grote projecten waar in de afgelopen periode aanzienlijke realisaties gebeurden werden extra in de kijker gezet nl de Demervallei, de Hagelandse vallei, de Velpevallei en Paddenpoel, de vallei van de Grote Gete. In 2008 werd er regionaal ook heel wat aandacht en tijd gestoken in het natuurinrichtingsproject in Averbode. Om de enorme kansen in dit gebied nog beter in beeld te brengen werd het project nog eens uitgebreid toegelicht in Natuur & Landschap. Een overdruk van het thematisch katern werd in alle bussen van de omliggende deelgemeenten van het projectgebied bus aan bus bedeelt. Ook in 2009 doen we hiermee verder.
In het tijdschrift Natuur & Landschap 2008 heeft de vereniging rond de verschillende aspecten van biodiversiteit in Oost-Brabant de balans gemaakt. Eén van de belangrijke vaststellingen was dat de beheerde gebieden en concrete natuurinrichtingsprojecten op vele plaatsen een substantiële bijdrage leveren aan de instandhouding van de biodiversiteit. Met zijn 2600 ha door Natuurpunt beheerde natuur in Oost-Brabant is het aandeel van de vereniging in deze zeer groot. Zonder haar inzet van vrijwilligers en professionelen zouden vele soorten in onze regio verdwenen zijn. De les die hieruit te trekken valt, is dat het reservatenbeleid als onvervangbare bijdrage voor duurzame natuur niet alleen voortgezet maar bovendien versterkt moet worden. De verdere uitbouw van de netwerk van beheerde natuurgebieden en de ondersteuning en aanmoediging van de werking hierrond op lokaal en regionaal zal in 2010 verder krachtig ondersteund worden. Samen met de biodiversiteitscampagne loopt die als een rode draad doorheen onze werking. Ook hierrond zal gefocust worden in de werking vanuit NPOB. Bescherming, beheer en inrichting kunnen vele zeldzame soorten behouden of populaties versterken.

3. Inzet voor landschap en Cultuurhistorie buiten de reservaten
De inzet binnen Natuurpunt Oost Brabant en de afdelingen beperkt zich niet tot de beheerde natuurgebieden. Vanuit de traditie van Natuur en landschap heeft NPOB een brede interesse voor de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de erfgoedwaarde van het hele buitengebied. Voor NPOB is de landschappelijke waarde, biodiversiteit en erfgoedwaarde een kans voor een streek. Landschappelijke eenheid, open landschappen, landschapselementen, holle wegen maar ook kenmerkende cultuur- en erfgoedelementen zijn het voorwerp van onze inzet. Projecten als graan voor gorzen zetten het belang van de akkervogels met sukses in de kijker. Natuurpunt restaureerde ook de heimolen, is in de bres voor de cultuurwaarden van Meldertbos, verwierf molens, tommen, kappelletjes die worden gekoesterd al deel van het erfgoed en de leefomgeving van mensen.

4. Focus op Biodiversiteit in landbouwgebied en landschappelijke kwaliteit
Daar waar in de beheerde natuurgebieden concrete resultaten geboekt worden voor versterking van de biodiversiteit kan helaas niet hetzelfde gezegd worden van de soorten uit het landbouwgebied dat circa 50 % van Vlaanderen beslaat. Soorten als veldleeuwerik, geelgors, grauwe gors zijn zo sterk achteruitgegaan dat voor een aantal onder hen uitsterven dreigt. Ook de typische akkerflora doet het slecht. Deze sterke achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch gebied gaat samen en is voor het grootste deel te wijten aan de degradatie van het landschap door kaalslag, het overdadig gebruik van pesticiden en meststoffen en de hedendaagse teeltmethodes. Een basiskwaliteit naar landschap en biodiversiteit behoren o.i. ook  tot de verantwoordelijken van een toekomstgericht Europees landbouwbeleid en op streekniveau tot de doelen voor de goede landbouwpraktijken. Gecombineerde aanpak van een vaste landschappelijke structuur en wisselende maatregelen op perceelsniveau alsook een gecombineerde aanpak van goed land- en waterbeheer met erosiebestrijding en versterking van biodiversiteit bieden hier perspectief. Voor deze biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit in het agrarisch gebied zien we trouwens ook een belangrijke opdracht voor de Regionale Landschappen. Het is een uitdaging voor de RL om op termijn niet alleen de achtergang van deze biodiversiteit om te keren maar te komen tot de versterking van het landschap en de biodiversiteit in het landbouwgebied. Natuurpunt Oost Brabant ziet het als een absolute prioriteit om te bevorderen dat in elk overleg en elk forum gaande van gemeentelijke raden tot streekoverleg het belang van deze biodiversiteit en kwaliteit van het landschap als geheel benadrukt worden.

5. Walk for Nature
Natuurpunt Oost Brabant vormt met de afdeling samen een krachtig bewegingsweefsel met afdeling in elke gemeente die ook voor een brede uitstraling zorgen zowel op gemeentelijk vlak als regionaal. Sinds 2005 organiseert Natuurpunt Oost-Brabant de ‘Walk for Nature’, een concept dat ondertussen duizenden mensen gemobiliseerd heeft. Het staat voor kwaliteitsvolle, grote publieksactiviteiten waarop we regionaal ons maatschappelijk project tonen. De Walks for Nature stonden voorbije jaren specifiek in het teken van ‘Countdown 2010’, dit is een internationale campagne ter ondersteuning van de doelstelling van de Europese Unie om het verlies aan biodiversiteit tot stilstand te brengen.
Het concept Walk for Nature is een sterk NPOB-merk en een echte succesformule met sterke kwaliteitsbewaking. De Walk for Nature is zowel een proces waar in een streek een jaar lang concreet rond gewerkt wordt als een concreet evenement met steeds tussen de 1000 en 2000 deelnemers en uitschieters tot 5000. In de voormiddag is er het symposium met als belangrijkste thema biodiversiteit en in de namiddag zijn er de publieksgerichte activiteiten waar biodiversiteit en het belang van natuur en landschap concreet in de kijker geplaatst worden.
De Walk for Nature is een belevingsdag voor mensen en gezinnen uit de buurt maar ook van elders. Een dag om samen te genieten van het landschap, de natuur en de biodiversiteit en die zelf te ontdekken. Met activiteiten voor elk wat wils: de gezinswandelaar, de wandeltoerist, de natuurliefhebber, de vogelliefhebber, met kinderactiviteiten. Dus een activiteit met een duidelijke gelaagdheid. En na de activiteiten kan nagenoten worden  bij een lekker glas en een optreden. De Walk for Nature is dan zowel een uniek evenement voor het brede publiek als een proces om de streek en natuur, landschap en biodiversiteit duurzaam in de kijker te zetten en in het hart van de mensen te griffen.
Alle informatie vind je op www.walkfornature.be
In 2010 zijn er twee Walks for Nature: op 18 april 2010 in Meldert en op 25 april 2010 in Haacht.

6. Campagne 'Werk mee aan Biodiversiteit'
Met de Countdown 2010 campagne wil IUCN de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen tegen 2010. Honderden partners in heel Europa werken actief mee aan deze campagne. De initiatieven van Natuurpunt Oost-Brabant zijn een schoolvoorbeeld hoe een vereniging in nauwe samenwerking met de gemeentebesturen positieve resultaten boekt voor het behoud van natuur en biodiversiteit.
In het kader van Countdown 2010 heeft Natuurpunt Oost-Brabant met steun van de Provincie Vlaams-Brabant de campagne "Werk mee aan Biodiversiteit” opgestart. Natuurpunt Oost-Brabant streeft ernaar zoveel mogelijk gemeenten het ‘Charter voor Biodiversiteit’ te laten ondertekenen. Concrete actieprogramma’s moeten een goede opvolging verzekeren. In Bekkevoort heb je zo een stilte- en rustbelevingsproject, in Tienen staat de bescherming van de veldleeuwerik op het programma en in Begijnendijk wordt gewerkt aan het behoud van de bruine vuurvlinder. Alles staat in het kader van de verbetering van de lokale biodiversiteit.
De volgende gemeenten en steden ondertekenden reeds het Charter voor Biodiversiteit: Zoutleeuw, Geetbets, Herent, Leuven, Diest, Tienen, Begijnendijk, Lubbeek, Bekkevoort en Bierbeek, Tervuren, Overijse, Bertem en Hoeilaart, Glabbeek, Boutersem en Boortmeerbeek. Een primeur voor onze streek!
Een overzicht van de ondertekeningsplechtigheden vind je op www.countdown2010.be
De activiteiten van NP in Oost – en Midden Brabant worden gefocust aan de NP campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit’. De afdelingen en de lokale werkvloeren worden uitgenodigd om via hun lopende activiteitenprogramma meekoppelingen te maken met ‘Countdown 2010’ en het ‘Charter voor de biodiversiteit in Oost-Brabant’.  Ze worden gevraagd om de verschillende activiteiten vanuit dit oogpunt te belichten en hierrond te focussen. Dit wordt ook ondersteund vanuit het regionaal communicatiebeleid zoals het tijdschrift Natuur en Landschap, de maandelijke nieuwsbrief en de website van Natuurpunt Oost Brabant. Met de drie regionale landschappen in het werkingsgebied zullen afspraken gemaakt worden om het thema uit te dragen, in het bijzonder naar de andere gebruikers van landschap en de (open) ruimte en ook biodiversiteit in de bebouwde omgeving en binnen het gangbaar ruimtegebruik zijn plaats te geven.

7. Prachtig kleurentijdschrift 'Natuur & Landschap', Websites en nieuwsbrief
Naast de hoofdartikels gethematiseerd rond de biodiversiteit in Oost Brabant zijn er telkens bijdragen ook uit je omgeving. Een overzicht van de voorbije jaren kan je hier vinden.
Natuurpunt Oost-Brabant heeft een eigen domeinnaam: www.natuurpuntoostbrabant.be. Om de mensen op de hoogte te houden van de Walks for Nature en de campagne werden ook 2 thema-websites gelanceerd: www.walkfornature.be en www.countdown2010.be 
Er verschijnt op regelmatige basis een nieuwsbrief met daarin de grote regionale activiteiten en andere mededelingen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen en beheerteams binnen NPOB.

8. Natuurpunt Oost-Brabant is een beweging van mensen gedreven rond inzet voor natuur, landschap en cultuurhistorie.
Om de vereniging – naast haar opdracht als regionaal samenwerkingsverband voor de Natuurpunt afdelingen –  toe te laten mensen te motiveren en te laten samen te werken rond het ambitieus programma rond Milieu, Natuurbehoud en Landschapsbescherming blijft een verdere versterking van de regionale werking noodzakelijk. We willen hier zoveel mogelijk vrijwilligers die zich betrokken voelen een kader voor hun maatschappelijk engagement geven. Daartoe zullen volgende initiatieven genomen worden:

9. Natuurstudie
Inzake natuurstudie richt NPOB zich op de samenwerking en initiatieven zoals ze door de Vlaams-Brabantse koepel voor natuurstudie worden opgezet. Ook in onze streek kreeg natuurstudie en de archivering van waarnemingen een nieuwe impuls door de waarnemingsite www.waarnemingen.be.

10. Opvolgen van Beleid
In 2008 werd weer heel wat tijd besteed aan vergaderingen en nota’s over de afbakening van de natuurlijke structuur volgens het structuurplan Vlaanderen. Dit is een zeer moeizaam proces waarbij elke m2 bijkomend natuurgebied moet afgedwongen worden en landbouw zich bijzonder schrap zet. Dit blijft neerkomen op een ‘processie van Echternach’. Op provinciaal niveau werden concrete visies ontwikkeld rond de afbakening van de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen. Vooral de bijkomende aansnijding van heel wat open ruimten voor nieuwe bedrijventerreinen heeft onze zorg. Onze visies werden aan de provincie overgemaakt via een overleg met de bevoegde diensten en een uitgebreid bezwaarschrift welke aan de NPOB verenigingsraad van 7 november werd voorgelegd. NPOB maakt deel uit van het managementcomité en de technische werkgroep voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO) in Vlaams-Brabant. Vorig jaar ging ook de lokale groep van het Leaderprogramma voor het Hageland van start. Blijkbaar worden beide investeringsprogramma’s vooral benut door de traditionele actoren van het platteland en is het niet evident om hier ook biodiversiteit en natuur op de agenda te krijgen. Verder werd geïnvesteerd in het opvolgen van allerhande beleidsontwikkelingen door contacten met bestuurscontacten met Vlaamse, gemeentelijke en provinciale overheden en administraties en door deelname aan de bekkenraden, procoro en provinciale Mina-raad. Vanuit het provinciaal beleid worden gebiedsdekkend voor de provincie regionale landschappen ingesteld waarin onze vereniging als een van de doelgroepen deel van uitmaakt. Vorig jaar startte een nieuw regionaal landschap ‘Zuid-Hageland’. 
Natuurpunt Oost Brabant beschouwt het als haar kerntaak om in het maatschappelijk debat gedurfd en vernieuwend mee te denken en om grensverleggend aan natuur op een hoog ambitieniveau  te werken en hierrond mensen die zich willen engageren  aan te moedigen, te enthousiasmeren, te mobiliseren en een efficiënt kader te geven waarbinnen deze vrijwillige medewerkers zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en resultaten halen.
 Een belangrijk deel van het personeel en de bestuurlijke werking wordt met name ingezet op:

Werf daarom nieuwe leden voor NP Oost-Brabant! Lees meer...