633 VRIJWILLIGERS VIEREN 50 JAAR NPOB EN KIJKEN 20 JAAR VERDER.

633 VRIJWILLIGERS VIEREN 50 JAAR NPOB EN KIJKEN 20 JAAR VERDER

.Npob VIERT van 19 september op de weide ROCK Werchter was een groot succes.

Er waren niet minder dan exact 633 geregistreerde bezoekers. We kunnen dus van een succes spreken qua opkomst.
Verwondering over verenigingsmarkt met stands Afdelingen Terugblik en 20 jaar verder
Bezoekers van buiten de vereniging en van buiten de regio keken met verwondering en bewondering naar de stands van exact 20 afdelingen - met een werking in 28 Oost Brabantse gemeenten - , waarbij zo de lokale verenigingswerking met een terugblik van de voorbije 50 jaar en de vooruitblik komende 20 jaar in beeld werd gebracht. Elke afdeling op haar manier met steeds enthousiasme en vanuit een bedreven engagement waardoor de ziel van de werking van onderuit goed naar boven kwam
.
Posters Campagne Robuuste Valleien, klimaatbuffers en hotspot voor biodiversiteit"
De posters van de campagne " Robuuste Valleien, klimaatbuffers en hotspot voor biodiversiteit" brachten de problematiek én onze pionierswerking rond integrale aanpak van waterbeheer, biodiversiteit , natuurontwikkeling en klimaat zeer goed in beeld. Dit gebeurde niet alleen met grote principes maar concreet uitgewerkt naar de verschillende valleien. Dit als een concrete opdracht elk stroombekken, elk waterlichaam, elke gemeente en elke afdeling.
50 jaar NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap zie je in het landschap en aan de natuurgebieden: NPOB maakt het verschil
De verenigingswerking, natuurbeheer- en reservatenwerking en de werking rond beleid werd duidelijk geïllustreerd bij de rondleiding van de personaliteiten langs de stands. Hier werd aangetoond en visueel geïllustreerd hoe 50 jaar " natuur-en landschapswerking" het verschil gemaakt heeft en nog maakt voor het dagelijks landschapsbeeld in Oost Brabant en voor het voorkomen van natuurreservaten en biodiversiteit. Hier werd ook geïllustreerd hoe in het verleden dikwijls bedreigingen omgezet werden in kansen en actieve natuurprojecten( vb Demer of reeks Hagelandse Heuvels).
Ambitieus Vooruitkijken: uitbouw 30% natuurgebied in samenhangende complexen en groen blauwe dooradering landschap
Tekenend is ook hoe elke afdeling ambitieus vooruit kijkt. Het is duidelijk dat we in Oost-Brabant een breed en gedragen verhaal hebben dat voortbouwt op een lange werking maar vooral ambitieus is naar de toekomst met grote samenhangende natuurcomplexen op ecosysteemniveau met een rijke biodiversiteit die tevens dienst doen als klimaatbuffer en spons voor de waterhuishouding. Dit is onlosmakelijk verbonden met een kwaliteitsvol landschap met landbouw die oog heeft voor milieu- en natuurkwaliteit en ook landschappelijk aantrekkelijk is en met leefbaarheid in de bebouwde omgeving.
NPOB sterke beleidwerking
NPOB, regionale vereniging Natuur en Landschap positioneerde zich op haar feest ook zeer expliciet en bewust met haar beleidswerking en als waakhond vanuit het milieu- en natuurbelang bij het vergunningenbeleid. Benadrukt werd dat we deze rol ook in de toekomst nog versterkt willen vervullen.
Onze werking en de nadruk op onze specifieke rol en opdracht kwam alleszins bij aanwezige personaliteiten en genodigden goed over. Hierdoor zal ongetwijfeld een boost gegeven worden aan onze beleidswerking en de versterking van de dialoog met de verschillende beleidsinstanties. De pers nam ook de toekomstvisie op. ( zie aparte bijdrage)
Vrijwilligers op alle niveaus maken de vereniging
De organisatie en het verloop van de dag weerspiegelde de vrijwilligerswerking - het dna van onze vereniging- over heel de lijn: bij de opbouw van de stands, de organisatie van onthaal, catering en organisatie op terrein en het in de kijker stellen van historische realisatie door NP Haacht nl de Anti-tankgracht. Deze is verworven door NP Haacht als een symbiose tussen natuurbeheer en erfgoed.
Een dankzegging past aan alle afdelingen en JNM voor hun participatie aan de verenigingsmarkt met hun stand en enthousiaste permanentie. Meer in het bijzonder gaat er een woord van dank en veel waardering voor de inzet van de gastafdelingen Rotselaar, Haacht en Tremelo voor de inzet van zovele vrijwilligers. Dank ook aan het team dat de campagne en de afdelingsposters coördineerde. ( zie foto-rapportage)
NPOB VIERT was vooral een ontmoetingsdag voor veel vrijwilligers, medewerkers van vroeger en nu, van gewone gezinnen met hart voor natuur en met de vele genodigden. Vele contacten werden gelegd of hernieuwd. De uitwisseling op de verenigingsmarkt was inspirerend. De interventies tijdens het praatcafé uitdagend. ( zie verdere aparte bijdragen)
NPOB, Regionale vereniging Natuur en Landschap manifesteerde zich als een vereniging met een eigen verhalen en doorleefde samenwerking, een doorleefd toekomstproject en als grote vrijwilligersfamilie van mensen met hart voor natuur gedreven vanuit engagement voor natuur en milieu voor de huidige en toekomstige generatie.
Oorkonden voor verdienstelijke leden en dank aan alle vrijwilligers
Bij terugblik 50 jaar was ook de uitreiking van een 60 tal oorkonden
als dankzegging aan en waardering voor de aanwezige stichters en vrijwilligers met lange staat van dienst een zeer bijzonder moment. ( zie foto-rapportage).
Kortom NPOB VIERT was een succes en slaagde in zijn opzet: Afdelingen werden gemobiliseerd om vooruit te denken en deden hun verhaal, we keken met waardering naar de inzet van de medewerkers uit deze periode, we keken vooruit met veel ambitie zowel in de afdelingen die samen een hechte regionale vereniging met vele eigen verhalen, een gezamenlijke geschiedenis en gedragen project in steeds voortschrijdende ontwikkeling uitdragen. En we brachten die open naar buiten zowel naar het brede publiek als naar de beleidsvoerders.
Conclusie: NPOB VIERT en de verenigingsmarkt is geslaagd als uitwisseling en uitstralingsmoment, nu werken we met volle energie aan de campagne 20 jaar verder met ambitieuse natuurbeelden voor het Oost Brabant en het Hageland..
Leuven, 20 september 2021
( - wordt geïllustreerd in fotoreportage met daarbij onderschriften en bijdragen/ quotes van bezoekers/genodigden
- dit is een eerste evaluatie die verder besproken wordt op de werkgroep met de afdelingen en binnen het bestuur)

 

 

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon