Natuurgebieden

Natuur voor vandaag en morgen

Zelf natuurgebieden in beheer nemen door aankoop of bestendige huur is de beste garantie voor duurzame veiligstelling van natuurwaarden nu en voor de toekomst. Misschien een hoogdravende uitspraak, maar zeker geen ijdele! Het is een nuchtere vaststelling dat het grootste deel van de wilde planten en diersoorten momenteel nog alleen in natuurgebieden is aan te treffen. Dikwijls betreft het ook gebieden waar de landschappelijke verscheidenheid nog uniek is. En niet te vergeten dat mensen er verantwoord van de natuur kunnen blijven genieten. Dit in een tijd dat mooie gebieden verder versnipperen en geprivatiseerd worden, dus méér en méér afgesloten worden… Niet dat we alle lof daarmee op eigen borst willen steken. Het zegt misschien meer iets over de blijvende dramatische achteruitgang van natuur en landschap buiten de natuurgebieden... Dus komen we op onze beginstelling terug dat aankoop van gebieden een echte noodzaak is en blijft!

Dank in naam van de natuur

De laatste jaren kon hier door onze vereniging gelukkig flink werk van gemaakt worden in onze streek. Dit grotendeels dankzij de steun van onze leden. Zonder dit groeiend draagvlak zouden we wellicht nergens staan. Onze waardering gaat dan ook uit naar alle gulle schenkers en alle vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten voor de natuur. Dit was ook de aanleiding dat de verschillende overheden méér en méér over de brug zijn gekomen met ondersteunende subsidies. In het bijzonder moeten we het Vlaams Ministerie van Leefmilieu en het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant dankbaar zijn, terwijl ook een aantal gemeenten ons werk zijn beginnen te steunen. Voor een aantal grotere gebieden kon zelfs financiële hulp verkregen worden vanuit de Europese overheid. Allemaal hartelijk dank in naam van de natuur!

Afhankelijk van uw blijvende steun

Niet dat we de eindjes daarmee bij mekaar hebben. Want voor elke aankoop moet meestal diep in de geldbeugel getast worden. En de overheden steken maar middelen toe in zoverre wij eerst zelf een bepaald bedrag op tafel leggen. Dat kan o.a. volgens de gewestplanbestemming van de aangekochte percelen variëren van minimum 10% tot soms wel 60% eigen inbreng, de zogenaamde restfinanciering. Dus zonder de geldelijke steun van onze leden geen enkele toelage van de overheid! En dus geen nieuwe of grotere natuurgebieden. Alles hangt dus van uw milde steun af!

Onze reservaatsprojecten

Natuurpunt Oost-Brabant werkt momenteel aan méér dan 50 prachtige stukken natuur in de streek. Sommige gebieden beginnen stilaan mooie eenheden te worden. Maar we beseffen goed dat we voor vele andere gebieden nog maar aan een beginpunt staan. Daarom spreken we van 'reservaatsprojecten'. Dikwijls konden nog maar versnipperd percelen worden aangekocht, soms zijn de effecten van bescherming en beheer beperkt omdat negatieve invloeden van buitenaf nog niet altijd kunnen afgeweerd worden. De toegankelijkheid van zo'n versnipperd gebied is ook nog niet 'je dat' en kan doorkruist worden door allerlei privé-belangen… Maar meestal is de kiem wel gelegd. Deze projecten verder laten uitgroeien tot mooie landschappelijke gehelen voor mens, dier en plant hangt van jou af!

Steun ons vandaag nog door een gift voor een reservaatsproject van uw keuze.

In ons overzicht van natuurgebieden presenteren we alle gebieden waar we met jullie steun werk willen van maken. Elk gebied is belangrijk en vol mogelijkheden.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon