TOELICHTING NATUURBEHEERPLAN TYPE 4 ( NATUURRESERVAAT) Brongebieden van de Vossel

TOELICHTING NATUURBEHEERPLAN TYPE 4 ( NATUURRESERVAAT) Brongebieden van de Vossel met deelgebieden Broekbeekvallei (Wever), De Zeyp ( Attenrode), Bossen van Attenrode, Spikdoornveld(Meensel), Tafelbos (Binkom), Boekhoutbos( Binkom en Kiezekom) en Zilverberg (Meensel)
 
De laatste dagen is er nogal wat commotie ontstaan rond het in onderzoek zijnde natuurbeheerplan Brongebieden van de Vossel. Vandaar dat we als Natuurpunt Velpe-Mene bij deze het een en ander willen duiden.
Het openbaar onderzoek rond een natuurbeheerplan verloopt in 2 luiken en wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. In een eerste luik worden de betrokken gemeenten (in dit dossier Glabbeek, Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen), de Wateringen, Landbouw en Onroerend Erfgoed op de hoogte gebracht met een adviesvraag, zodat ze in deze eerste fase 1 maand de tijd hebben om zich over het dossier uit te spreken. De gemeente Glabbeek ontving dit specifieke dossier en de bijhorende adviesaanvraag op 17 juli 2023.
In luik 2 van het openbaar onderzoek wordt ook het grote publiek op de hoogte gebracht. Dit gebeurde via aanplakken van de gekende formulieren en het consulteer maken via de website van het Agentschap Natuur en Bos. Navraag bij het Agentschap voor Natuur en Bos leert dat dit volledig correct is gebeurd. Deze publieke consultatie loopt tot 11 oktober 2023.
Laten we meer specifiek kijken naar dit dossier. Binnen dit natuurbeheerplan vallen  volgende 7 deelgebieden nl
de Broekbeekvallei in Wever,
De Zeyp in Attenrode,  ( eerste goedkeuring 2007)
de Bossen in Attenrode-Wever,
Het Spikdoornveld in Meensel,
Tafelbos in Binkom,
Boekhoutbos op de grens van Binkom, Kiezegem en Meensel
en de Zilverberg in Meensel.( eerste goedkeuring 2007)Bij  het vroegere decreet werden natuurbeheerplannen opgemaakt per deelgebied. Voor deelgebied Zeyp – Zilverberg werd in 2007 al voor het eerst een natuurbeheerplan met bijhorend visiegebied  goedgekeurd. Recenter, in 2019 werd hiervan een uitbreiding goedgekeurd.
 
Waarom dan nu een nieuw dossier?
Met het nieuwe decreet  en het uitvoeringsbesluit uit 2017 van de Vlaamse Regering “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten” werd opgelegd dat alle oude natuurbeheerplannen worden omgezet naar de vereisten van dit nieuwe decreet. Dit is wat nu met dit dossier wordt uitgevoerd. Om heel de omschakeling sneller te laten verlopen worden een aantal oude dossiers samengevoegd. Er is geen apart natuurbeheerplan meer voor bv. De Zeyp in Attenrode, maar het nieuwe dossier gaat over de 7 bovenstaande verschillende kleine en middelgrote  natuurgebieden. Vandaar ook dat wat nu voorligt ruimer is dan vroeger en daardoor ook een ander beeld schept op kaart dan de aparte dossiers uit het verleden.
 
Binnen de nieuwe beheerplannen moeten we 2 zaken onderscheiden. Het beheerplan regelt het beheer voor de percelen die in eigendom of beheer van de aanvrager , in dit geval Natuurpunt.  Voor de percelen worden de beheerdoelen en natuurstreefbeelden vastgelegd. Dit beheerplan geeft een verbintenis weer tussen de Vlaamse Overheid en Natuurpunt en de te bereiken natuurdoelen en natuurkwaliteit. Het beheerplan geldt voor een periode van 24 jaar en dient dan vernieuwd te worden.  Op de percelen eigendom van Natuurpunt geldt ook een eeuwigdurende erfdienstbaarheid voor het natuurbehoud. Het betreft in dit dossier 77 hectaren, gespreid over 4 gemeenten en de bovenstaande 7 deelgebieden, die voor erkenning als natuurreservaat type 4 met de hoogste natuurkwaliteit  worden ingediend. De beheerders van percelen in Natuurbeheerplan type 4 krijgen voor een beheer een subsidie van 80% van de normkosten van het beheer. Dus ook bij het jaarlijks beheer moet de beheerder nog 20% eigen inbreng doen. In tegenstelling tot de groene bestemmingen op de ruimtelijke plannen, gebieden binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk en Europese Habitatgebieden vloeien uit de erkenning als natuurreservaat type 4 geen enkele beperking voort en zijn er ook niet de minste afstandsregels voor activiteiten buiten het erkend reservaat.  omli.
Een tweede deel van dit plan noemt het globaal kader  en geeft het landschappelijk en het landschapsecologisch kader   en landschapsecologische samenhang weer van deze  beheerde natuurgebieden..  Dit  is een verplicht onderdeel van een natuurbeheerplan. Dit globale kader heeft GEEN enkele juridische consequentie naar derden,  niet de eigenaars toe, niet naar eigendom toe, niet naar landbouwgebruik toe, niet naar eender welk ander gebruik toe. Het heeft dus geen enkele consequentie voor het eigendomsrecht.. Het goedgekeurd globaal kader geeft wel kansen voor de beheerder van het natuurgebied om volledig op vrijwillige basis het bestaand natuurgebied binnen dit globaal kader uit te breiden.  Dit op voorwaarde dat het  Agentschap Natuur en Bos voor de percelen binnen het globaal kader ook een doelmatigheidsverklaring verleent., Zonder doelmatigheidsverklaring kan Natuupunt geen percelen gesubsidieerd aankopen.  De aankopen gebeuren volledig  op vrijwillige basis. Dus Natuurpunt koopt enkel percelen waarvan de eigenaar de intentie heeft te verkopen. Hierbij  wordt nooit grond gekocht die niet vrij is van pacht... Voor aankopen binnen herbevestigd Agrarisch gebied worden enkel  binnen uitzonderlijke omstandigheden aankoopsubsidies verleend ook al maken ze deel uit van het globaal kader.. Aankoopsubsidiering is buiten gebieden voor nieuwe bosaanleg in de hoogste schijf beperkt tot 80% en beslaagt globaal niet meer dan 75% zodat Natuurpunt en de lokale werking  meer dan 25% inbrengt voor deze uitbouw van natuurgebieden. Dit is nota bene van toepassing voor alle instanties en private personen die een natuurbeheerplan type 4 indienen.. En de subsidies liggen doorgaans ook veel lager dan de 90% die nu in veel communicatie wordt vermeld. Het is duidelijk een bewuste sfeermakerij en misleiding dat tot 90% gesubsidieerd wordt.  
Onze lokale Natuurpunt afdeling gaat ook in  op de oproep van het gemeentebestuur in Glabbeek om rond de tafel te komen zitten. s.
Meer informatie over dit dossier kan je vinden op
https://natuurenbos.vlaanderen.be/.../natuurbeheerplannen...
Indien er nog vragen zijn, dan proberen we daar op te antwoorden.
NATUURENBOS.VLAANDEREN.BE
Natuurbeheerplannen in publieke consultatie | Dienstensite Natuur & Bos
 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon