Ruilverkaveling Willebringen: uur van de waarheid voor bijkomend 129 hectare natuur plus absolute noodzakelijkheid realisatie 61 kilometer brede bufferstroken

Ruilverkaveling Willebringen: uur van de waarheid voor bijkomend 129 hectare natuur plus absolute noodzakelijkheid realisatie 61 kilometer brede bufferstroken ingericht als groen-blauwe dooradering van het landschap
Natuurpunt Velpe Mene wil de problematiek van de ruilverkaveling en de kansen die hierbij zijn voor de versterking van de natuur en het landschap in de kijker stellen. De ruilverkaveling zal de toekomst van het landschap in de streek van Opvelp tot Meldert en van taalgrens tot steenweg Leuven-Tienen bepalen. In het goedgekeurd structuurplan is o.m. de versterking van robuuste nieuwe natuur met bijkomend 129 hectare voorzien. Ook werd meer dan 61 kilometer brede bufferstroken voorzien. Dat laatste slaat op zowel natuurbuffers, erosiebuffers als schouders van holle wegen. Natuurpunt Velpe-mene pleit ervoor om deze buffers in te richten als een groen-blauwe dooradering van het landschap met veel struweel en ruigten die dienen als een vaste natuurstructuur in het landbouwgebied. Of dit al dan niet gerealiseerd zal worden zal grotendeels in 2019 beslist worden want na Pasen zal de eerste officieuze neerlegging van de toebedeling van de nieuwe percelen gebeuren.
 
Rosdel topnatuur in Hoegaarden. Een merk voor Hoegaarden, voor de wandelaar, voor de biodiversiteit. Gerealiseerd ( 2001) in Ruilverkaveling Hoegaarden. Toen absoluut geen evidentie. Vandaag door iedereen aanzien als meerwaarde. In Ruilverkaveling Willebringen kunnen we verschillende nieuwe Rosdel naar topnatuur realiseren: In Tienen de uitbreiding Aardgat tot groenpoort voor Stad Tienen en Wijtbroek-Zegelberg; Voor Hoegaarden en Boutersem: complex Pertseveld-Willebringenbos- Menevallei , Meldertbos en Keulen en Snoekengracht/vondelbeek/Kop van Kautemveld. Voor Bierbeek: het complex Molensteen/Velpevallei/Hazenberg.
“De fundamentele vraag is: wordt het goedgekeurd ruilverkavelingsplan waarbij ook een plan MER behoort al dan niet gerealiseerd. Voor Natuurpunt Velpe-Mene is het duidelijk: het ruilverkavelingsplan is goedgekeurd door de gemeenten, door het ruilverkavelingscomite en door de minister. Het was het voorwerp van een bindende milieueffectrapportage. Dit is cruciaal voor de toekomst van het landschap voor de komende decennia. Echt cruciaal",
In het structuurplan is de uitbouw voorzien van o.m. volgende natuurcomplexen:
- Mene-Jordaan-Willebringenbos-Pertseveld (Willebringen, Meldert en Hoksem),
vernatting in vallei mene/deelgebied vroente met op de achtergrond het pertseveld: hier kan een belangrijke gradient van droog kalkgrasland tot een vochtig grasland tot moeras gemaakt worden.
 
- Zegelberg-Wijttebroek- Menevallei (Kumtich en Oorbeek),
Vern
Wijtbroek-Zegelberg te Oorbeek en Kumtich: kansen voor topnatuur.
 
- Snoekengracht-Vondelbeek-Kop van Koutemveld (Vertrijk),
- Aardgat (Tienen)
Aardgat in Tienen: een klein gebied maar absolute top dat vraag om uitbreiding om uit te groeien tot een groenpoort voor de Stad met topnatuur en omgevend stadsrandbos
 
 
 
- Molensteen-Velpevallei-Hazeberg (Bierbeeek),
Velpevallei/Molensteen Opvelp: Vlaams Ecologisch Netwerk kan in de praktijk gebracht worden. Gekoppeld aan erfgoed.
 
- Meldertbos-Moeras van Keulen-Molenbeek (Meldert).
Bijenorchis in Meldertbos maar ook in het Pertseveld en omgeving Willebringenbos
 
Hier zijn unieke kansen om nieuwe topnatuur te ontwikkelen zoals ook binnen de Ruilverkaveling Hoegaarden voor Rosdel of binnen de Ruilverkaveling Vissenaken voor Roosdaalbeek-Velpevallei-Paddenpoel gerealiseerd werd.
Daarnaast moet ook ingezet worden op de versterking van de landschappelijke structuur en de klimaatbuffering.
Deze buffers en groenblauwe dooradering maken het landschap robuust en zijn essentieel voor de waterbuffering en de buffering van de holle wegen, de infiltratie van water,de biodiversiteit en behoud van de soorten van het boerenland, bevruchting door insecten en natuurlijke plaagbestrijding, voor de recreatie en de beleefbaarheid van het landschap.
De stad en de gemeenten spelen hierin een cruciale rol. "We rekenen echt op de nieuwe gemeentebesturen om de voorziene natuurlijke en landschappelijke structuur in de ruilverkaveling ook effectief te doen realiseren. De Ruilverkaveling biedt een unieke kans om effectief tot een groen-blauwe dooradering van het landschap te komen met 61 km bufferstroken die volgens een beheerplan ingericht worden als vaste natuurstructuur binnen het agrarisch gebied met veel struweel en ruigere stroken en in mindere mate ook overjarig grasstroken - die niet jaarlijks hoeven gemaaid te worden.
 
De ruilverkaveling biedt een unieke kans maar heeft ook de dwingende plicht om dit in te vullen binnen het vooropgesteld planningskader en waarbij voor verschillende actoren en ecosysteemdiensten van het landschap meerwaarden kunnen gerealiseerd worden. De uitbouw van de vlakvormige natuur en de groen-blauwe dooradering van het landschap met een natuurinfrastructuur is een contra-mal voor de schaalvergroting ten gevolge van de herverkaveling.
Aanzet voor versterking groenblauwe dooradering van het landschap: biodivers en attractief landschap, goed voor bijen en bestuivers, halt aan erosie en afvloeiing leemfractie
 
 
Zowel de realisatie van de vlakvormige natuur als van de groen-blauwe dooradering van het landschap zijn een unieke kans om op dit eigenste moment de streek aantrekkelijker, beleefbaarder en klimaatrobuuster te maken maar ze zijn ook een absolute noodzakelijkheid. Dit realiseren en op deze schaal kan enkel nu op dit ogenblik binnen deze ruilverkaveling.
Het alternatief is een nog grootschaliger en eentoniger landschap zonder leven: zonder vogels, zonder insecten en bestuivers, zonder belevingswaarde. Een landschap dat door de mensen ontvlucht wordt ipv een plaats te zijn om te genieten en thuis zijn in een streek. In een streek waar we graag wandelen of fietsen. Het alternatief bij het niet realiseren van de structuurplan voor de aspecten natuur en landschap is een landschap dat niet de plaats is waar we graag onze quality time doorbrengen en waar we rustig kunnen recreëren zonder lange verplaatsingen met grote ecologische voetafdruk. Wandelen en fietsen is in remedie voor onthaasting en ontstressing.
Niet realiseren nu van de natuurinfrastructuur met de buffers betekent een landschap dat bij elke regenbui tonnen leem laat afvloeien van de grootschalige plateaus naar de beken en lager gelegen gebieden.
Deze argumenten maken dat deze realisatie niet alleen een unieke kans is maar vooral ook een dwingende plicht en noodzaa: een akte van goed beleid gericht op de toekomst en het algemeen belang.
De groenblauwe dooradering is als vaste natuurinfrastructuur anders dan de aanvullende stroken waarvoor een vrijwillige beheerovereenkomst geldt.
Nood aan buffering voor erosie en afvloeiing tegen te gaan: kansen voor groenblauwe natuurinfrastructuur
Omdat ze deel uitmaken van de vaste natuurinfrastructuur dienen deze bufferstroken aan de gemeenten of aan een publieke instantie toegewezen te worden. Bij het beheer kan een samenwerking ontstaan tussen Gemeenten, Regionaal Landschap, de Agro-beheergroepen en Natuurpunt.Waarbij door het Regionaal Landschap een inrichtings- en beheerplan gemaakt wordt en op de uitvoering van het beheerplan toegezien wordt. Voor de uitvoering van het beheer kan samengewerkt worden met agro-beheergroepen, terwijl Natuurpunt kan instaan voor de monitoring.
Holle wegen met boskarakter: typisch voor landschap. Hoge biodiversiteit en belevingswaarde. Nood aan forse buffering tot een robuuste groenblauwe ader in het landschap.
Het structuurplan en het plan MER straalde zowel voor de totstandkoming van de vlakvormige natuur
Wijtbroek: hoog potentierijk gebied met uittredend ijzerhoudend kwelwater. natuurgebied in het structuurplan.
als voor de buffers visie uit maar was vooral ook concreet met doelen en cijfers. Door nu consequent deze visie en de taakstellingen opgenomen in het structuurplan en het plan MER ook effectief in de praktijk te realiseren kan de sprong gemaakt worden van een ruilverkaveling naar heuse landinrichting. Dit kan, meer zelfs het is een evidentie, een plicht, een opdracht. De mogelijkheden en instrumenten zijn voorhanden. Wij als Natuurpunt Velpe-Mene gaan hiervoor en rekenen op de gemeenten en overheden.
 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon