Viering 50 jaar NPOB- campagne 2020-2021 Campagne 2021-2023 Natuur en Landschap 50 jaar later en 20 jaar verder

Campagne 2021-2023 Natuur en Landschap 50 jaar later en 20 jaar verder

Viering 50 jaar NPOB- campagne 2020-2021

Synthese nota als discussievoorstel

Op enkele raden van bestuur werd een brainstorming gehouden over de viering van 50 jaar NPOB. Hierdoor werden de krachtlijnen van een duidelijk en ambitieus programma ontwikkeld. Om deze ideeën in een synthese te gieten en een road map op te maken probeer ik dit synthetisch onderstaand samen te vatten. Dit is een document om de finale discussie goed te stroomlijnen en samenhangend te maken. Er zijn dus ook nog nieuwe elementen opgenomen om het geheel als geheel te binden.

woensdag 25 september

Viering 50 jaar NPOB  ( wervende naam viering?)

1. Terugblik van terreinrealisaties waarbij 50 jaar NPOB bepalend was

Op verschillende plaatsen was de inzet van NPOB bepalend van wat er nu nog is aan natuur en natuurcomplexen. Vanuit de verschillende afdelingen zou dit in de kijker kunnen gesteld worden met activiteiten.

  1. publicatie boek of synthese nr N&L en bijhorende campagne-activiteiten

Belangrijk daarbij is een overzichtspublicatie nl ofwel een boek of een synthese nr van het tijdschrift zoals met publicatie van Robuuste valleien gebeurde ( 30 juni 2019). 

Tussentijds kan dan elk nummer van N&L al een gebied belicht worden mogelijk gekoppeld aan activiteiten.

Als voorbeeld kan de campagne Robuuste valleien genomen worden ( activiteiten, tentoonstelling, publicatie en artikels).

De loopperiode zou hier ook over een periode van 2 jaar kunnen nl 2020-2021 ( analogie Robuuste valleien).

De werkgroep Natuur en Erfgoed buigt zich hierover. Aan Luc, Pieter en Robin wordt expliciet gevraagd hieraan mee te werken en mee te brainstormen.  In deze publicatie mag ook een toekomstbeeld of een ambitie uitgesproken worden. Hiervoor kan ook beroep gedaan worden op Thomas en zijn lezing in Horst, ondertussen ook verwerkt in mogelijke bijdragen voor het tijdschrift.

Vragen:

Goed timen; afspraken makn. Wanneer voorstelling campagne. Al of niet begeleidend symposium bij start en afsluiting.  We moeten wel met globaal concept klaar zijn om er iets op verenigingsraad van november 2019 over te zeggen en daar de afdelingen te mobiliseren ( analoog als de campagne valleien);

  1. Focusactiviteiten binnen afdelingen:

uitvloeisel van a) de focusactiviteiten binnen alle afdelingen in de periode 2020-2021 en dito publicatie van ondersteunende artikels in N&L en in de nieuwsbrieven. Op gang trekken in 2020 om op volle kracht te lopen in 2021

2. Robuuste Valleien voor klimaatbuffering en versterking biodiversiteit

Valorisatie en deels continuering onder lustrum label van de campagne robuuste valleien: de valorisatie van deze campagne meenemen in de lustrumcampagne via de publicatie, de folders en de banners.

Hierbij kan verder gewerkt worden door concrete acties rond vb vernatting van valleien, hermeandering van beken, acties rond biodiversiteit en klimaatbuffering in valleien, uitbouw en verwerving van natuurgebieden in valleien. Robuuste valleien met moerassen, ruigten en graslanden vormen hier de contra-mal voor de verdere accentuering op bosuitbreiding en bomen. Hieraan kunnen we ook de verdere uitbouw en verwerving aanhaken van de robuuste verwerving. Als wat nu doorzijpelt om het extra budget aankopen werkelijkheid wordt staan we hier klaar. 

In dit kader zou we ook een fondsenwerving kunnen doen of vb bij de bomen onder 4b1 een extra fondsenbonus voor de aankoop van natuurgebieden bij te voegen. Vb elke boom als kostprijs vb 2 € aan leden bezorgen voor 5€ en de opbrengst voor Natuurfonds.

3. De Hagelandse Heuvels als mogelijk Unesco GEOPARK.

Van dr Veerle Lauwers, coordinator WinAr kregen we volgende mail:

Prof. Jan Elsen (geologie, KULeuven) stelde me de vraag waarom er vanuit het Hageland geen initiatieven opgestart werden om dit specifieke landschap van ijzerzandsteenheuvels en ons rijke, daaraan gekoppelde, erfgoed te laten erkennen als geopark.

In zijn ogen is het Hageland een uitstekende kandidaat voor dit soort UNESCO erkenning, waarbij de nadruk niet enkel ligt op het uitzonderlijke geologische aspect van het gebied onder aanvraag.

Het duurzame karakter rond het gebruik (gaande van archeologisch/historisch gebruik – erfgoed, landbouw en fruitteelt en volgend uit de twee voorgaande ecotoerisme) rond educatie en bescherming van dit landschap (door feitelijke beschermingen van het Onroerend Erfgoed, de landschappen, monumenten en de natuur, naast erosie-bestrijdingsprojecten etc.) is evenzeer een doorslaggevend argument in de erkenningsaanvraag. De aanvraag dient tevens de nadruk te leggen op de bottom-up aanpak. Het zijn de lokale stakeholders die het initiatief opstarten. De specifieke uniciteit van het landschap kenbaar te maken aan het grote publiek door via verschillende invalshoeken het verhaal van de streek te vertellen. Deze invalshoeken kunnen velerlei zijn; toerisme, lokale economie, erfgoedzorg, sport- en natuurbeleving, etc.

De creatie van dit geopark zou als het ware een nieuwe stap zijn in het eerder gestarte project van ‘branding het Hageland’ – waarbij dit gegeven van geopark een keurmerk en attractiepool van internationaal niveau zal zijn.

Voor meer info – zie: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences...

Mag ik u vragen deze warme oproep tot samenwerking met uw achterban te bespreken en zo ruim mogelijk te verspreiden

Graag zou ik tegen ten laatste maandag 28 oktober vernemen of uw organisatie eventueel bereid zou zijn mee te onderzoeken of dergelijk project levensvatbaar is.

Met hartelijke groet!

Dr Veerle Lauwers

Coördinator WinAr; Provinciebaan 20 3110 Rotselaar 0472/19 63 80

www.winar.be

 

De vraag is of we op deze manier de Hagelandse Heuvels niet een bijzondere plaats kunnen geven in ons Lustrumprogramma 2020-2021

4. Actie Bossen en bomen voor de toekomst   

a) Bosuitbreiding met nieuwe bossen in regio

Project Hagelands Bos:

Heel programma rond Hagelands Bos en bosuitbreiding met o.m. De Walk for Nature 2020 en lancering naar buiten toe van het proces lustrumprogramma. 5 ha nu en dan nog grote ambitie.

Project uitbreiding Bos Aronst Hoek  Dornebos 11 ha en mogelijk binnenkort 20 ha in totaal

Andere bebossingsprojecten en andere bosuitbreiding

b) Bomen en hagen voor de toekomst: een groene dooradering van het landschap

1. Actie 10 000 nieuwe hoogstammige bomen: een boom per lid. We gaan ervan uit dat elk lid een nieuwe hoogstammige boom plant of zorgt dat deze ergens kan geplant worden.

2. We vragen aan de gemeenten om dit te verdubbelen in de gemeente.

3. Veteranenbomen en bomenplan in elke gemeente: We lanceren een actieplan naar alle gemeenten: zorg voor de veteraanbomen en een bomenplan in elke gemeente voor het behoud van de grote en oudere bomen.

4. Aanplant van markerlinden al of niet met bank en markerbeeld. 100 linden als niet solitair of 2 linden of 3 linden met bank. Goed uitkijken naar merkplaatsen en NPOB-poorten in het landschap. Versterkend met  1a boven. Goede afspraken met de afdelingen en de reservatenteams

5. Groen-blauwe dooradering Hageland: Dooradering Landschap met hagen en landschapsstroken.

Lancering van het idee van dooradering van het landschap met massaal robuuste hagen en brede duurzame landschapsstroken. In de rvk willebringen wordt in structuurplan 61 km brede landschapsstroken voor waarbij wij opteren voor brede duurzame struweelstroken. De Waalse regering opteert voor 4000 km nieuwe hagen. Wij zouden zoiets kunnen lanceren inspelend op het Hagen in het Hageland en wij daar de lead nemen en omgekeerd wij de medewerking vragen van de RL.

5. Ondersteunend materiaal en acties

Doen we wat met ondersteunende punten zoals:

- symposia, feestelijke activiteiten in de icoongebieden in kader van lustrum

- benefietwandelingen, estafettelopen of -fietstochten langs de gebieden,

- lustrumfuiven, 

- een lustrumbiertje, gadgets allerhande enz... Vb zie concreet voorstel voor balpen.

Verder over te brainstormen.

 

Wat nu al naar procesmatige:

betrokkenheid en gedragenheid door Raad van Bestuur NPOB. Bovenstaande nog daar te finaliseren.

Lead WG Natuur en Erfgoed voor deel 1a. Start vergadering 25 september 2019

lancering en brainstorming op verenigingsraad van 22 november te Rillaar: eerste doorwerking naar jaarprogramma afdelingen.

N&L nr 1 al duidelijke lancering en dit kan ook via de bijdrage en thematisering van de walk for nature van 26 april 2020

 

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon