lustrumcampagne 50 jaar later en droomnatuur 2030

In 2021 wordt 50 jaar NPOB/Regionale Vereniging Natuur en Landschap gevierd. Bij het 40 jaar bestaan werd een geschiedkundig overzicht gegeven van 40 jaar werking.
We zijn nu 10 jaar later.
Rond vele gebieden werd actie gevoerd en werden grote bedreigingen afgeslagen door een sterke actie. Van de prille actie van toen met de start van een lappendeken van percelen werd de kiem gelegd voor de uitbouw van samenhangende natuurcomplexen in riviersystemen : Demervallei, Hagelandse Heuvels, Torfbroek, Hagelandse Vallei, Hagelandse Heuvels, Vorsdonkbroek, Actie tegen rechttrekking Velpe, Actie Getevallei, Nationale Natuurbeschermingsdag Rond Valleien in Hagelandse Vallei ( Horst), Groene Vallei, actie rond ruilverkavelingen enz.
Dikwijls kon door onze inzet en actie een bedreiging omgebogen worden tot een kans om een groots project te realiseren. Wat nu zeer robuuste natuurgebieden zijn en als een evidentie beschouwd wordt waren toen onmogelijkheden waar enkel vanuit een grote ambitie en geloof in eigen kracht kiemen gezaaid werden voor een groots project. Projecten waarbij we het verschil gemaakt hebben.
In het jubileum jaar - en omwille van Corona gespreid over 2021,2022 en 2023 - vragen we de afdelingen deze iconische gebieden en iconische acties in de kijker te stellen onder het motto: 50 jaar later en droom/ambitie voor na 2030.
We bouwen hierbij voort op de succesvolle campagne: Robuuste valleien.
Op zondag 19 september houden we onze startdag op de terreinen van Rock Werchter. We komen met de fiets vanuit alle hoeken van Midden en Oost Brabant naar de terreinen van Rock Werchter en dit langs iconische NP gebieden. In de periode September 2021-2023 zullen we alle gebieden in de kijker stellen onder het motto: 50 jaar later en droom natuur na 2030. Dikwijls zal dit gaan om de valleien: waar we de nadruk zullen leggen op Robuuste valleien als hotspots voor biodiversiteit en als klimaatbuffer. We zullen onze jubileum viering dan ook koppelen aan een campagne voor de 'blue deal' met versterking van natte natuur in grote samenhangende complexen.
We doen een oproep aan alle afdelingen binnen het werkingsgebied van NPOB om in dit kader minstens gastheer te zijn voor één grote activiteit in de gemeente.
Binnen NPOB wordt een taakgroep ingesteld voor de thematische en inhoudelijke ondersteuning van deze activiteiten en deze campagne en ook een werkgroep die praktische organisatie op zich neemt van de startdag van 19 september 2021.
Meer inlichtingen: npob@natuurpunt.be
 
Jubileumviering 50 jaar NPOB 1971-2021
1. 3de weekend van september startdag op de weide van Rock Werchter. Zondag 19 september 2021
Van overal in het werkingsgebied van Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap worden de mensen van de verschillende afdelingen uitgenodigd om per fiets of te voet af te zakken naar Werchter. Hierbij worden de natuurgebieden aangedaan. Op het terrein aan de afdelingen gevraagd om de verschillende projecten voor te stellen. Dit wordt de start van de campagne:50 jaar later- 20 jaar verder. Waarin naast een terugblik ook een droom vooruit wordt voorgesteld.
Gevraagd wordt aan de afdelingen om nu reeds deze datum te reserveren. Deze startdag wordt laat in 2021 gepland om zoveel mogelijk uit de Corona beperkingen weg te geraken. Daarom zal de campagne lopen over 3 jaar 2021g-2022 en 2023
Natuurpunt viertv in 2021 20-jarig bestaan met rondrijdende container: deze wordt ook uitgenodigd op deze startdag.
De Walk for Nature wordt verplaatst naar 2022, mede gezien ook de Molenfeesten in Aarschot eerste weekend van september 2021 plaatshebben en het Coronavirus in het voorjaar nog niet zal verdwenen zijn.
Op het terrein worden tenten en standen opgesteld waarbij elk project of streek zich voorstelt.
Dit dag lanceren we ook de campagne ‘50 jaar later en 20 jaar vooruit’. Werchter wordt dan de start i.p.v. het slot
Projecten bvb rond Demer, rond Hagelandse Vallei, rond Gete… We zullen het verhaal brengen van hoe door lokale actie en werking van een perceelsgerichte benadering naar een robuuste gebiedsgerichte benadering gewerkt wordt. Voor elk gebied zal ook een ambitiebeeld voor binnen 20 jaar verder uitgewerkt worden. Deze focus op 20 jaar vooruit is essentieel: waar willen we naartoe ?
Van kleine lappendeken naar grote gebieden, samenhangende valleicomplexen, Vb Gete van Gewestgrens ten Z van Tienen tot provinciegrens één groot natuurcomplex met grootse natuur, , Demer tussen Halen en Werchter, robuuste complexen…
Dit wordt dan ook onze campagne voor de komende 3 jaar die ook ingebracht wordt in het
meerjarenplan voor de Mina-erkenning. We willen dit ook koppelen aan de Blue Deal en alle resultaten van de voorbije campagne rond robuuste valleien valoriseren.
Concreet is het voorstel naar elke afdeling om minstens 1 grote activiteit te organiseren rond één gebied in het kader van deze campagne (50 jaar later en 20 jaar vooruit)
Samenvattende conclusie:
1. Campagne robuuste valleien laten overvloeien naar campagne ’50 jaar later en 20 jaar vooruit’
2. Elke afdeling organiseert in dat kader 1 activiteit
3. Startdag op 19 september op weide Werchter
4. ’20 jaar vooruit’ ook meepakken
De aanplant van de bomen en de lindebomen wordt dan gepland in de winter 2021-2022 (te planten als ijkpunten ev. met bank op markante plaatsen)
Om dit verder in te vullen stellen we een taakgroep in die inhoudelijk dit verder uitwerkt en het geheel inhoudelijk en conceptueel verder vorm geeft en laat uitgroeien tot een grensverleggend gebeuren.
Daarnaast wordt een werkgroep organisatorische en logiistieke ondersteuning resp feestcomite ingesteld. Deze zorgt vb dat de activiteit in Werchter op wieltjes loopt.
We hebben een eerste lijst van mensen die mee aan de kar willen trekken en doen een rondvraag naar mensen die mee willen trekken of mee willen werken.
We vragen dat elke afdeling dit ook agendeert.
De taakgroep zal nog samenkomen voor de eerstvolgende raad van bestuur npob van begin november en alles verder uitwerken tegen de verenigingsraad van 20 november.
Wie wil meewerken graag een seintje: npob@natuurpunt.be
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon