50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant: Een toekomstvisie rond biodiversiteit, natuur en landschap, klimaat

Klik hier

klik hier

 

Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap Een toekomstvisie rond biodiversiteit, natuur en landschap, klimaat  50 jaar  vieren is ook ambitieus vooruitkijken naar de komende uitdagingen. Daarom werd in dit feestjaar ook een toekomstvisie ontwikkeld binnen een breed referentiekader van internationale en Europese klimaat, biodiversiteits en milieuproblematiek en een vertaling van deze ambities naar Oost-Brabant. 

Vanuit de EU Biodiversiteitsstrategie komt er een taakstelling naar elke lidstaat om te komen tot 30% van de landsoppervlakte beschermde natuur en minstens 10% onder strikt natuurbeheer. De realisatie van de Europese Habitatrichtlijn, de EU Biodiversiteitsstrategie, de Kaderrichtlijn Water  en de noodzaak van ander waterbeheer, koolstofopslag en klimaatbuffers geeft perspectief voor robuuste natuur en een andere natuurvriendelijke inrichting van het landschap. De uitdagingen naar een stringent klimaatbeleid gekoppeld aan een biodiversiteitsbeleid en nature based solutions zowel voor klimaat, klimaatbuffering en waterbeheer zijn groot. De klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de aanpak van integraal waterbeheer, de vergroening van de landbouw en de verhoging van de leefbaarheid van stedelijk en bebouwde omgeving door klimaatbuffers die ook hitte-eilanden tegengaan, moete integraal aangepakt worden.
De krachtlijnen zijn:
1. Robuuste niet-gecompartimenteerde valleien die ruimte geven aan natuur en water, gekoppeld aan groenblauwe dooradering van het agrarisch gebied waardoor de hydraulische ruwheid vergroot en de sedimentafstroom vermindert 
2. Krachtige uitbouw beheerde natuurgebieden tot 10% landsoppervlakte  als hotspots voor biodiversiteit en milieu-condities die de kwaliteit van de gebieden garanderen en 30% van de oppervlakte als beschermde natuur. Dit mede in uitvoering van de Europese Biodiversiteitsstrategied.
3. Een levend landbouwgebied met minstens 10% Biodiversiteitsruimte met een groenblauwe dooradering van het agrarisch landschap en overal brede bufferstroken in het agrarisch gebied.  Een vergroening van het landbouwbeleid met het absoluut behoud van de graslanden en  met een GLB  dat  uitvoering  aan de biodiversiteitstrategie en aan  een landbouw  die ook oog heeft voor de sociale positie van de boer..
4. Een kwaliteitsvol en beleefbaar landschap met combinatie aangepast landbouwbeleid  met integratie van biodiversiteitsbeleid, klimaatbeleid en waterbeheer
5. Leefbaar stedelijk gebied en bebouwde omgeving met klimaatbuffers en waterbuffers die tevens groenzone zijn. 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon