Geef je mening tijdens openbaar onderzoek PAS/Stikstof

Geef je mening tijdens openbaar onderzoek PAS/Stikstof bij je gemeentebestuur en dit voor 17 juni
Vlaanderen zit onder een stikstofstolp. We stoten véél meer stikstof uit dan gezond is, zowel voor onszelf als de natuur. In Europa zijn we zelfs stikstofkampioen. En elke stikstof-aanpak heeft al gefaald. Tot nu?

Laat de natuur niet stikken: zorg mee dat het stikstofplan niet onderuit gehaald wordt maar versterkt. Geef voor 17 juni je reactie bij je gemeentebestuur (Kopie naar npob@natuurpunt.be) Kopieer de onderstaande modelbrief en pas mogelijk aan!

Eind februari stelde de Vlaamse Regering voor het eerst een  ambitieus stikstofplan voor. De kritiek klinkt luid, maar toch is het fundamenteel een goed akkoord, dat in wezen nog niet ver genoeg gaat. Voor het eerst is een belangrijke en noodzakelijke stap gezet om onze natuur te verlossen van een overdaad aan stikstof,  het verbetert de volksgezondheid en heft de grote onzekerheid op die er nu heerst omdat elke vergunning die gegeven is omwille van de stikstof op juridisch drijfzand vatbaar is voor vernietiging. 

Het stikstofvat is vol, is nefast voor de natuur maar dreigt ook zonder doortastende maatregelen nu te leiden tot een algehele vergunningenstop. 

Daarom roepen we op om zoveel mogelijk  signalen te geven aan de overheid om nu door te gaan met een doortastend stikstofbestrijdingsbeleid en het historisch stikstofakkoord niet uit te hollen, integendeel nog te verstrengen. Geef daarom zeker je mening te kennen  bij je gemeente (mail gericht aan college van burgemeester en schepenen op mailadres: omgeving@ naam gemeente. be ) bij het openbaar onderzoek dat nu loopt tot 17 juni  om door te zetten met dit plan en dit zelfs nog te verstrengen.

Modelbrief vanuit NPOB: verzoek aan de alle geïnteresseerde leden, conservators en afdelingen om deze te copiëren en/of aan te passen en te versturen naar je College van Burgemeester en Schepenen (Omgeving@naam gemeente.be ) en dit voor 17 juni
......., datum  juni 2022
 
(eventueel als jullie vertrouwelijkheid wensen, de volgende zin toevoegen: In het kader van de wet op de privacy zijn de hiernavolgende opmerkingen strikt vertrouwelijk
 
Aan College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente....
emailadres: omgeving@ naam gemeente. be 
Kopie aan npob@natuurpunt.be 
Bij deze wens ik onderstaande opmerkingen en bezwaren in te brengen in het kader van het openbaar onderzoek betreffende het stikstof maatregelen.
Het huidige PAS-voorstel betekent ongetwijfeld voor het eerst een  ambitieuze stikstofaanpak met sterk akkoord, dat in wezen nog niet ver genoeg gaat. Voor het eerst is een belangrijke en noodzakelijke stap gezet om onze natuur te verlossen van een overdaad aan stikstof en voor de verbetering van de  volksgezondheid. Jarenlang werd het probleem geminimaliseerd en ontliep de politiek zijn verantwoordelijkheid. Dit akkoord is een zeer belangrijke mijlpaal in de aanpak van stikstofprobleem. 
 
Wij roepen de overheid op  om nu door te gaan met een doortastend stikstofbestrijdingsbeleid en het historisch stikstofakkoord geenszins uit te hollen, integendeel nog te verstrengen omdat dit akkoord  in een aantal opzichten niet ver genoeg gaat om verdere schade aan natuur en leefmilieu te vermijden.
 
Om onderstaande redenen zijn de gehanteerde cijfers een zware onderschatting van het probleem en zouden deze moeten aangepast worden.
 
De cijfers betreffende de emissies zijn te optimistisch en komen niet overeen met de realiteit en dit om volgende redenen:
  1. Er wordt geen rekening gehouden met de uitstoters die niet verplicht zijn om aangifte te doen.
  2. Het ontwerp-PAS mikt sterk op technische ingrepen om de stikstofemissies te verminderen door de bouw van emissiearme (AEA) stallen. Deze oplossing wordt al jaren naar voren geschoven maar is onvoldoende. Wetenschappelijke studies (o.a. van Wageningen Universiteit  [1] ) en controles bewijzen dat moderne emissiearme stallen in de praktijk gemiddeld twee keer zoveel ammoniak uitstoten als op papier wordt geclaimd.
  3.  Onderzoek leert ook dat de emissienormen (hoeveel er uitgestoten mag worden) 15-25% lager liggen in Vlaanderen dan in Nederland, Duitsland of Frankijk. Heden (2 juni 2022) werden de emissienormen van runderen verhoogd met ongeveer 20% hoewel het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek reeds in 2018 wist dat de aangenomen normen in Vlaanderen te laag waren. Ook voor varkens zien we dat in de naburige landen hogere emissienormen gelden.
  4.  Waarom hanteert het plan dat nu voorligt de emissies van 2015 terwijl die van 2020 beschikbaar zijn!?

Het Pas-ontwerp dient strenger te zijn om het vooropgestelde doel te halen

In het huidige plan wordt uitgegaan van de ammoniakemissie in 2015 en van een daling tussen 2015 en 2020, terwijl in 2020 de uitstoot in werkelijkheid hoger lag. Daardoor moet de daling sterker zijn dan in het rapport staat. Om in 2030 op een ammoniakemisse uit te komen van 21.347 ton ( Pas-scenario G8) zoals gesteld in het dossier, moet er tussen 2015 en 2030 een ammoniakdaling zijn van gemiddels 3,4 % of tussen 2020 en 2030 van gemiddeld - 4,75% per jaar. .
Wij zijn van mening dat om tot 50% reductie te komen en 21.347 ton NH3-N, er jaarlijks tussen 2020 en 2030 een daling gerealiseerd moet worden van minstens 10 % gezien de onderschatte uitstoot in 2020 41.785 ton bedroeg.
Het is dus duidelijk dat het huidige stikstofakkoord op deze punten moet verstrengd worden omdat het probleem  groter is dan op grond van de beleidsaannames.
Dat er een  onderschatting is van het probleem zien we ook in de gemeten ammoniak (NH3) concentraties in de lucht.
In het stikstofakkoord  wordt gesteld dat de gemeten NH3-concentratie in de lucht weinig is veranderd in de voorbije 10 jaar.
Als wij  de meetgegevens van VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) bekijken zien we dat de NH3- concentratie in de lucht de laatste 5 jaar steeg met maar liefst 37%.

Dringende vraag om een effectieve en sterke aanpak
De problematiek van de stikstof kan ook niet los gezien worden van de heel de vermestingsproblemiek, de impact van bemesting in natuurgebieden  en de overdaad van nutriënten in het oppervlaktewater en de waterlichamen. Samen met de stikstofaanpak moet daarom actie ondernomen worden rond vermesting (toepassing nitraatrichtlijn, aanpassing MAP en nulbemesting in natuurgebieden) en de toepassing van de Kaderrichtlijn Water. Zoniet dreigt de impasse die we nu kennen rond stikstof zich te herhalen wanneer in 2027 de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water ingaan.
 
Wij doen dan ook een beroep op alle overheden om niet de minste afbreuk te doen aan het huidige ambitieuze stikstofakkoord en dit integendeel op een aantal punten zoals aangehaald in dit bezwaar nog te versterken. Alleen zo'n doortastende  en integrale aanpak nu zal ons behoeden voor  kostbare halve- en kortetermijnmaatregelen. 
 
Wij pleiten ervoor niet enkel de Natura 2000 gebieden in rekening te brengen voor het bepalen van de te nemen PAS-maatregelen maar alle VEN-gebieden en het stikstofbeleid te laten vergezellen met een krachtig natuurherstelbeleid. We pleiten ook om de nulbemesting niet alleen in te voeren in alle Natura 2000 gebieden maar ook in de VEN gebieden en de overige planologisch vastgelegde natuurgebieden. Vlaanderen is al zeer arm aan natuur en alle natuur die ons rest, verdient bescherming tegen de veel te hoge stikstofuitstoot.
Beleefde groeten,


[1] Monitoring van methaan-, ammoniak-en lachgasemissies uit melkveestallen
Praktijkmetingen in de periode oktober 2018 - februari 2020, Wageningen Livestock Research, juli 2021.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon